การพรรณนาภาษาปู้ยังในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

เมชฌ สอดส่องกฤษ

Abstract

บทคัดย่อ


            บทความนี้นำเสนอข้อมูลทางภาษาศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาปู้ยังในสาธารณรัฐประชาชนจีน นักภาษาศาสตร์จีนจัดภาษานี้เป็นกลุ่มภาษาพบใหม่ของจีน และจัดให้เป็นสมาชิกในตระกูลภาษาใหญ่จีน-ทิเบต สาขาภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาเกอ-ยัง วิธีการศึกษาเพื่อเรียบเรียงบทความนี้เป็นการแปลสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานของนักวิชาการจีนเป็นหลัก และวิเคราะห์ประเด็นเชื่อมโยงกับภาษาไทย มีประเด็นสำคัญสองเรื่อง คือ 1. ข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ปู้ยัง และ 2. การพรรณนาทางภาษาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย (1) การจัดแบ่งตระกูลภาษา (2) ระบบเสียง (3) ระบบคำ (4) ระบบไวยากรณ์   และ (5) ภาษาถิ่น จากการสำรวจพบว่าวงวิชาการภาษาศาสตร์ของไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับภาษาปู้ยังบ้างแต่ไม่มาก ที่ผ่านมานักวิชาการไทยมีโอกาสศึกษาข้อมูลภาษาปู้ยังจากผลงานของนักภาษาศาสตร์ตะวันตก และจากนักภาษาศาสตร์ไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังขาดแคลนข้อมูลจากนักภาษาศาสตร์จีน บทความนี้จึงจะได้นำเสนอมุมมองจากนักภาษาศาสตร์จีนเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับนักวิชาการชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


Abstract


This article is an ethnolinguistic description of the Buyang language which is classified as newly discovered language in China. Chinese scholars have classified Buyang language under Sino-Tibetan language family, Zhuang-Dong branch, Ge-Yang sub-branch. The data from this study is mainly conclusion translated and synthesized from Chinese scholars’ research, then finding a relationship with Thai language. The article presents two main aspects: 1. Buyang ethnic information and 2. Buyang language description which consists of: (1) language classification (2) phonology (3) word system    (4) grammar and (5) dialects. From the investigation, there is little data available about Buyang language in Thai linguistics. Previous Thai researchers mostly studied Buyang language information from foreign and some of Thai scholars’ research, but scarcely from Chinese scholars. This article will provide information about Buyang language from Chinese scholars so that Thai scholars are able to conduct further research related to the topic.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles