ความทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Article Content

สุภาพร คงศิริรัตน์

Abstract

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดที่ทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการปกครอง โดยศึกษาจากพระราชหัตถเลขาของพระองค์ ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคนทันสมัย ทรงรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่มหาอำนาจตะวันตกเห็นว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ทันสมัย ทรงรู้จักเลือกที่จะรับ และสามารถปรับพระองค์ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพและบริบทแวดล้อมของสังคมไทยทรงมีพระราชทัศนะว่า การปกครองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรัฐสภาแบบตะวันตกหรือแบบจารีตเดิมของไทย หัวใจสำคัญของการปกครองคือผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องมีความทันสมัยคือการเป็นมืออาชีพจึงจะทำให้สังคมมีความเป็นปกติสุข

This research article analyzed King Chulalongkorn’s attitude towards modernity in the government based on the King’s writings. The results revealed that King Chulalongkorn exhibited the attitude that the modern form of government of the West was not yet compatible to the Thai society. This was because forms of government were different from one country to another according to the country’s environment and culture, as well as the people’s ideology. Thailand, however, would need to opt for a western form of government in the future. The western form of government would then need to be adjusted to suit the context of Thai society. In addition, the King expressed the attitude that the key to good governance, whether in the western form of parliament or in the traditional form of Thailand, was the administrator who must be modern and professional.

Article Details

Section
บทความวิจัย