แบบฟอร์มการนำส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานำลงวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-07-25

1.jpg

ส่งแบบฟอร์มการนำส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานำลงวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ 

กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 - 942703 ต่อ 195 โทรสาร 053 - 942704

e - mail: journalmc.cmu@gmail.com

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการสื่อสารมวลชน

2017-04-01

วารสารการสื่อสารมวลชน มีกำหนดออกปีละ  2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Mass Communication Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.


ปีที่ 6 ฉบับที 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

ดูเล่มทุกฉบับ