“วารสารการสื่อสารมวลชน” เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

วารสารการสื่อสารมวลชน รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน

 

Journal of Mass Communication is a scholarly journal published by the Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University. We work towards clear objectives to deliver scholarly researches/works conducted by scholars and graduate students of mass communication and relevant fields and to encourage and promote scholarly researches, together with developing knowledge of communication in different scholarly disciplines.

Journal of Mass Communication publishes scholarly articles, researches, review articles both in Thai and English. The scope encompasses a range of scholarly disciplines: mass communication, journalism, communication arts, and relevant fields.  

Publications must meet the Journal’s criteria, but personal information such as the author’s religion, institute, and workplace is excluded from the criteria.

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการสื่อสารมวลชน

2017-04-01

วารสารการสื่อสารมวลชน มีกำหนดออกปีละ  2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Mass Communication Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.


Vol 5 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-28

ฉบับเต็ม

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View All Issues