วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Vol 10 No 1 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2017-12-28

บทบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง The Roles of Subdistrict Administrative Organization to Encourage Green Sangyod Rice Production in Saikun Village, Pa Phayom Subsis

ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริณี แซ่ว่อง

1-13

Retaining Cultural Identity of Siamese in Perlis, Malaysia

Phrapalad Sarot Thammasaro, Asst. Prof. Dr.Direk Nunklam, Assoc. Prof. Dr.Detchat Treetrap

25-34

SOCIAL DEVELOPMENT OF SIAMESE IN PERLIS, MALAYSIA.

Phrakhru Ophat prasitthikhun, Dr. Phrakhru Wirat thammachot, Assoc.Prof.Dr.Detchat Treetrap

74-81

View All Issues

Indexed in tci