วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรร ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ  และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ และทำการเผยแพร่เพื่อนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ

        The primary objective of the Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) is to publish high-quality research articles presenting contemporary developments in theory, design, and applications in all areas of Engineering, Science, and Technology, including research in Civil and Environmental engineering, Mechanical engineering, Electrical and Computer engineering, Industrial, Chemical, and Material Engineering. NUEJ covers all multidisciplinary research in associated areas, such as Mechatronics, Energy, Industrial and Engineering Design, Manufacturing technology, Engineering management, and Medical engineering.

คำแนะนำการส่งบทความ

2017-01-27

 1. คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 2. Download NUEJ FORM

        2.1 แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมสาร (NUEJ Copyright Form)
        2.2 แบบฟอร์มการส่งบทความภาษาอังกฤษ (NUEJ Submission Form ENGLISH) 
        2.3 แม่แบบวิศวกรรมสาร (NUEJ Template)

3. ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word, PDF หรือ Latex

4. แผนผังขั้นตอนการส่งบทความ


flow_845

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ตั้งแค่ ฉบับที่ 1 ของ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  การเขียนการอ้างอิง (Reference) กรณีที่เป็นการอ้างอิงภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

**ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่***
กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-963951
e mail : nuej@nu.ac.th, tayjunmak256@hotmail.com

Vol 13 No 1 (2018)

Published: 2018-07-04

View All Issues

Indexed in tci