Focus and Scope

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์  ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Peer Review Process

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการจัดพิมพ์ในวารสารสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากภายใน/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน  2 ท่านต่อบทความ

Publication Frequency

จัดทำวารสารวิชาการโดยมีกำหนดออกปีละ  2  ฉบับ  (วารสารราย  6  เดือน) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

วารสารสารสนเทศ  เป็นวารสารวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าของและจัดพิมพ์ครั้งแรกปีที่ ๑  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย  บทความปริทรรศน์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ เป็นวารสารรายหกเดือน  อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท โดยให้สำนักหอสมุด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้นิพนธ์บทความ หรือผู้ที่สนใจได้สมัครสมาชิก โดยมี รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ    คูหาภินันท์  เป็นบรรณาธิการฉบับแรกคือ (ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๓)  จนถึงปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๗)  และต่อมาได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์ ในฉบับที่ ๒ (๒๕๔๗) และปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๘)  และในปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๘)  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการคือ อาจารย์ประภาศรี  คงกล่อม  และในปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑-๒  (๒๕๔๙) และในปีที่ ๘ ฉบับที่  ๑  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์  และ  ในปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๐) ได้เปลี่ยนบรรณาธิการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์  และปีที่ ๙-๑๐ ฉบับที่ ๑-๒ (๒๕๕๑-๒๕๕๒)  เปลี่ยนบรรณาธิการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  และปีที่ ๑๑-๑๒ ฉบับที่ ๑-๒ (๒๕๕๓-๒๕๕๔)  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว   และในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  วารสารได้หยุดการจัดทำวารสารเนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนผู้บริหาร  และได้ดำเนินการจัดทำวารสารต่อในปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑-๒ (๒๕๕๗)  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์  และในปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑-๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน)  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผด็จ  ก๋าคำ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  วารสารสารสนเทศได้ผ่านการประเมินวารสารและปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre)  อยู่ในกลุ่มที่ ๒  ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วารสารสารสนเทศมีแผนที่จะก้าวเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙    โดยนำระบบ OJS  มาใช้ในการบริการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานผู้เขียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานได้ รวมทั้งจะจัดเผยแพร่วารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Version)  กองบรรณาธิการคาดหวังว่าน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกกระบวนการในปี ๒๕๕๙  และความสำเร็จของวารสารสารสนเทศประการหนึ่งที่จะต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้คำแนะนำในจัดทำบทความให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น