หลักเกณฑ์การเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ

2019-01-25

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒินการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความ 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ

2019-01-24

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป