ปัจจัยที่ี่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ตรีทิพ บุญแย้ม นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์

Abstract

 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจในลักษณะทางกายภาพ ความน่าสนใจในการบริการ ความคุ้มค่าในตัวเงิน และประสบการณ์การซื้อสินค้าที่มีผลต่อการใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่มาใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าสนใจในการบริการ และด้านความคุ้มค่าในตัวเงินร่วมกัน สามารถทำนายประสบการณ์การซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประสบการณ์การซื้อสินค้าของผู้บริโภคสามารถทำนายความถี่และจำนวนชั่วโมงในการมาใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 

 

This research aimed at exploring consumers' physical satisfaction, service attraction, value for money of services and amenities, and shopping experience that affect community mall consumers' behavior in Bangkok Area. The survey is conducted by distributing questionnaire to 400 target persons who had visit community mall in Bangkok Area. The data was analyzed and research hypotheses were tested using Pearson's correlation, simple regression analysis, multiple regression analysis, and One-Way ANOVA. This study found that physical satisfaction, service attraction, and value for money of services and amenities can predict shopping experience significantly at 0.05 level. And Shopping experience can predict the customers' visit frequency and time spending in community mall significantly at 0.05 level.


Article Details

Section
บทความวิจัย