จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผลการประเมินคุณภาพวารสารพยาบาลตำรวจในฐานข้อมูล TCI

2015-12-12

36123621_tci_629ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารดังกล่าวมีผลครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

Vol 10 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน

Published: 2018-06-05

PREDICTING FACTORS TO FALL IN OLDER PERSONS WITH PARKINSON’ S DISEASE

ปวันรัตน์ ศรีคำ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์

1-11

THE EFFECT OF PROBLEM SOLVING APPROACH PROGRAMON STRESS OF FAMILY CAREGIVERS TAKING CARE OF ELDERLY STROKE SURVIVORS

สุดารัตน์ เรียบเลิศหิรัญ, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

21-29

THE EFFECT OF SLOW BREATHING EXERCISE PROGRAM ON BLOOD PRESSURE LEVELS AMONG ESSENTIAL HYPERTENSIVE PATIENTS

วาริน โฆศิริมงคล, นรลักขณ์ เอื้อกิจ, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม

30-40

SELECTED FACTORS RELATED TO HbA1C LEVELS AMONG TYPE 2 DIABETES POLICE OFFICERS WITH UNCONTROLLABLE HbA1C LEVELS

กัณฑิมา อยู่รวม, รุ้งระวี นาวีเจริญ, นรลักขณ์ เอื้อกิจ

41-50

THE EFFECT OF CONCRETE INFORMATION PROGRAM COMBINED WITH HAND REFLEXOLOGY ON POST OPERATIVE PAIN IN UROLOGICAL PATIENTS

จันทร์เพ็ญ แผ่นทรัพย์, นรลักขณ์ เอื้อกิจ, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม

51-60

THE RELATIONSHIP AMONG HOPE, SOCIAL SUPPORT, SYMPTOM DISTRESS, AND QUALITY OF LIFE OF COLORECTAL CANCER PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY

นวพรรษ สีมารักษ์, ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล, ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น

61-70

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS, STRESS, AND COPING OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

ตีรณา กฤษณสุวรรณ, จันทิมา ขนบดี, ศรีสมร ภูมนสกุล

71-81

FACTORS AFFECTING LABOR SUPPORT BEHAVIORS OF INTRAPARTUM NURSES

ปุณณภาภัค สุขสงวน, ศรีสมร ภูมนสกุล, จันทิมา ขนบดี

82-92

THE EFFECTS OF PROBLEM-SOLVING THERAPY PROGRAM ON ANXIETY DISORDERS IN CHIANGMAI MUNICIPALITY

เมธี สุทธศิลป์, สายสมร เฉลยกิตติ

100-108

EXPERIENCES OF PROFESSIONAL NURSES WORKING AT OUT PATIENT DEPARTMENT OF A PRIVATE HOSPITAL

อุรชิมา จริยานุวัฒน์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

109-120

STRATEGIC DECISION MAKING IN HEALTH DATA EXCHANGE FOR CLINICAL SERVICE OF THAI POPULATION

เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

121-131

FACTORS RELATED TO HEALTH PROMOTION BEHAVIOR IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS AT EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18 CHON BURI PROVINCE

ศุภกร หวานกระโทก, จุไรรัตน์ วัชรอาสน์

132-141

PALIIATIVE CARE IN MEDICAL PATIENTS AS PERCEIVED BY NURSING STUDENTS

รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา วงศ์ช่างหล่อ

142-153

HEALTH BELIEF AND BREAST SELF – EXAMINATION BEHAVIOR AMONG FEMALE STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT

สุดา ใจห้าว, จิราวรรณ คล้ายวิเศษ, กรรณิการ์ แสงประจง, เรวดี เพชรศิราสัณห์

154-163

NURSING STUDENTS' LEARNING STYLES IN SCHOOL OF NURSING, SHINAWATRA UNIVERSITY

นวลใย พิศชาติ, กัลยา เตชาเสถียร, ศิริภัททรา จุฑามณี, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ

173-179

PRESBYOPIA IN ELDER

สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล

186-201

UTILIZATION OF OREM’S THEORY WITH CARING AND ADVICE FOR PATIENTS WITH HEART FAILURE

พารุณี วงษ์ศรี, ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล

209-219

View All Issues

Indexed in tci

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ และ โทรสาร เบอร์ 02 251 0253

E-mail: journal@nursepolice.go.th