จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผลการประเมินคุณภาพวารสารพยาบาลตำรวจในฐานข้อมูล TCI

2015-12-12

36123621_tci_629ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารดังกล่าวมีผลครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

Vol 10 No 2 (2561): กรกฎาคม - ธันวาคม

Published: 2018-12-27

Editorial Board

วารสารพยาบาลตำรวจ Journal of The Police Nurses

-

Editorial

วารสารพยาบาลตำรวจ Journal of The Police Nurses

-

Table of Contents

วารสารพยาบาลตำรวจ Journal of The Police Nurses

-

THE COMPETENCY OF DIABETES NURSE

Phartana Seetisan, Gunyadar Prachusilpa

253-261

A STUDY OF ANESTHESIA NURSING OUTCOMES QUALITY INDICATORS

Duangkamon Sukthongsa, Gunyadar Prachusilpa

281-287

NEEDS OF FAMILY CAREGIVERS OF PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING OPEN HEART SURGERY

Lamai Yerum, Pataraporn Kheawwan, Chanya Thanomlikhit, Ongorn Jaichaiyaphum

370-375

ETHICAL SOCIAL MEDIA USE: LEARNING THROUGH VIRTUAL FAMILIES

Nichada Santwanpas, Siriporn Opaswatchai, Wanida Chawajarernpan, Kanoknuch Wasutharat

442-451

FACEBOOK ADDICTION AND EFFECT ON MENTAL HEALTH IN YOUTH

Yingluk Wutikul, Surumpha Rodmanee, Preeyaporn Visalboon

452-460

GOOD COMMUNICATION-HAPPY FAMILY LIFE

Surumpha Rodmanee, Yingluk Wutikul, Kanjana Kongman

461-469

Example of References

วารสารพยาบาลตำรวจ Journal of The Police Nurses

-

View All Issues

Indexed in tci

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ และ โทรสาร เบอร์ 02 251 0253

E-mail: journal@nursepolice.go.th