วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดทำวารสารฉบับ “Forthcoming (In press)” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความที่ผ่านการพิจารณาจาก
กองบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
วารสารตามรอบการเผยแพร่ของวารสาร (ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ) เพื่อ
ให้การเผยแพร่บทความมีความรวดเร็ว และทันกาลมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ที่ต้องการอ้างอิงบทความที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์นี้ สามารถอ้างอิงโดยใช้
รูปแบบ ดังต่อไปนี้

การอ้างอิงในเนื้อหา

จากการทบทวนงานวิจัย (ชื่อผู้แต่ง, อยู่ระหว่างรอพิมพ์) พบว่า.........
จากการทบทวนงานวิจัย (Author, forthcoming) พบว่า........


การอ้างอิงในรายการบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างรอพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร.

Author. (forthcoming). Article title. Journal.

Published: 2018-03-27