วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความ, ไฟล์แบบเสนอบทความผ่านทางอีเมล์ : journal@payap.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 7232

ประกาศรับบทความตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2019

2018-08-21

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2019 

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th 

Vol 28 No 1 (2018): Payap University Journal

Published: 2018-07-21

Strategic Management of Social Enterprise to Thailand 4.0

นงคราญ ไชยเมือง, จิรัฎฐ์ กาญจน์บุญเรือง

1-18

Accounting with Local Church

พิกุล พงษ์กลาง

19-29

The Development of Marketing Mix Based on Customers’ needs for Ceramics Entrepreneurs in Upper North Thailand

เก็จวลี ศรีจันทร์, ศิริรักษ์ ยาวิราช, ศุภวัชร์ อินฝาง

57-70

Quality of Work Life Affecting Organizational Commitment at the Ambassador Hotel Bangkok

ณัฏฐนันท์ สอดมาลัย, ทศพร มะหะหมัด

85-96

The Issue of the Disputation in State Property’s Case

ชนากานต์ ธีระชัยมหิทธิ์

107-120

The component of market factors and decision of buying behavior of consumer’s condominium in Bangkok

วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา, อัษฎางค์ ลารินทา

137-149

Marketing Mix Factors Influencing the Decision of Selecting Upgrade Academy Language Institution in Chiang Mai

สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ, กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

151-166

Factors Affecting The Resignation Of Private Employee Companies In Lampang

ดาวเดือน โลหิตปุระ, ชัยวัฒน์ สมศรี

167-178

A Study of Customers’ Needs Affecting on Marketing Mix of Ceramic Products in Muang Chiang Mai District, Chiang Mai

ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์, อนวัช จิตต์ปรารพ, รุจิรา สุขมณี

179-193

View All Issues