วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารระดับชาติที่ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article)  บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น

Vol 13 No 43 (2018): มกราคม - มีนาคม 2561

Published: 2018-05-31

ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน

นัยนา อรรจนาทร, กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ, อำนวย อรรจนาทร, อรนุช แสงสุข

1-10

การพัฒนารูปแบบการดำรงอยู่ของชาติพันธุ์บรูดงหลวงแบบร่วมสมัย

ประภาศรี วงศ์แสงน้อย, ศักดิ์พงศ์ หอมหวล, ทัศนีย์ นาคุณทรง

98-109

View All Issues

Indexed in tci