วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

Vol 11 No 1 (2018): January - April 2018

Published: 2018-04-18

Hybrid Water Pumping System for Natural Water Resources

Taweesak Taweewithyakarn, Worajit Setthapun

17-32

In-Service Induction Motor Effi ciency Estimation using Adaptive Bacteria Foraging Optimization

ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ์ ตั๋นเมือง, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร, วิวัฒน์ ทิพจร

44-56

Method of Trip-Chaining and Tour Formation for Travel Demand Model Development

ปฏิภาณ แก้ววิเชียร, ลัดดา ตันวาณิชกุล

57-68

Dam Assessment by Multi-channel Analysis of Surface Wave Technique, MASW

ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, ชนะรบ วิชาลัย, อรวรรณ จันทสุทโธ, ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

69-81

An Analysis of Hollow-Sounding Tiles using Fast Fourier Transform

เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์, ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต, จันทนา ปัญญาวราภรณ์

82-93

Species and Biomass Distribution of Aquatic Plant in Nam Oun Reservoir, Sakon Nakhon Province

สมศักดิ์ ระยัน, สุกัญญา คำหล้า, บุญทิวา ชาติชำนิ, อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์

94-105

Eff ect of Frying Temperature and Time on the Quality of Paprika Flavored Cassava Chips

พราวตา จันทโร, เทพกัญญา หาญศีลวัตร, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์

106-117

A Study of the Potential of Planting, Yield and Utilization of Napier Pakchong 1 Grass as Feedstock for Renewable Energy in Lam Chiang Krai Watershed, Nakhon Ratchasima Province

กฤษกร เข็มพิลา, ณภัทร น้อยนํ้าใส, นิรันดร์ คงฤทธิ์

118-135

Modifi cation of Leonardite and Red Clay as Adsorbents for H2S Removal from Biogas

อาทิตย์ อัศวสุขี, คันธพจน์ ศรีสถิตย์, ตะวัน สุขน้อย

146-158

View All Issues

Indexed in tci