เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol 71 No 3 (2018): July - September

Published: 2018-10-06

Editorial Note

สุธี พานิชกุล

153

Molecular Characterization of G6PD Gene Mutation in Neonatal Jaundice in Phramongkutklao Hospital

ปุญญิสา บุญเพ็ง, บุญชัย บุญวัฒน์, ชาญชัย ไตรวารี, ไข่มุกด์ ช่างศรี

155-162

Burnout among Perioperative Nurses in Public Hospitals in Bangkok

วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ, บุญเติม แสงดิษฐ, ทศพร วิมลเก็จ

163-172

The Study of Anatomical Variations of the Circle of Willis in Patients Who Underwent Magnetic Resonance Angiography (MRA) of Brain at Phramongkutklao Hospital

อนุชิต รวมธารทอง, ปัณวรรธน์ พจนปรีชา, อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ, จิตต์รณี หะวะนิช, ศุภขจี แสงเรืองอ่อน

173-181

An Application of Thai Traditional Medicine Program for Promote Healthy Behaviors among Elderly Group with Diabetes in Phetchaburi Province

กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์, วรัฏฐา เหมทอง, พรทิพย์ พาโน, ประกายรัตน์ ทุนิจ, ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร, สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

183-191

Evaluation and Testing of Semi-automatic Tourniquet

ปิยดา วิริเยนะวัตร์, สุธี อินทรชาติ, นิติ เมธีศิริวัฒน์, กิตติศักดิ์ แสนประเสริฐ, สุธี พานิชกุล

193-201

Military Tourniquet

วศิน วาสิกะสิน

203-206

โรคกลากในทหาร

วชิราภรณ์ ไทยประยูร, คทาวุธ ดีปรีชา, สุพิชญา ไทยวัฒน์, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

207-214

View All Issues

Indexed in tci