เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol 71 No 2 (2018): APRIL - JUNE 2018

Published: 2018-06-15

Editorial

สุธี พานิชกุล

77

Effectiveness of Health Promotion and Prevention Medicine Exercise Program to Reduce Body Heat Accumulation for Heat Injury Prevention in Overweight Conscripts

ภูษิต เฟื่องฟู, เสาวนิตย์ แพงโพธิ์, วรินทร ทานาค, คทาวุธ ดีปรีชา

79-85

Prevalence of Drug-drug Interactions among Outpatients on Anti-platelet or Anticoagulant Therapy at Emergency Department, Phramongkultklao Hospital

วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน, ชัชนินทร์ อจลานนท์, กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ

87-93

Effect of Diabetes Foot Care Program to Prevent Leg Cramps of Type 2 Diabetic Patients, Samrongchai Sub-district, Phisalee District, Nakhon Sawan Province

ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์, สายสมร เฉลยกิตติ

105-112

Multiple Casualties Management for Explosion Incident in Phramongkutklao Hospital: A Case Series

ธีร์ธวัช สถิรรัตน์, นิติ เมธีศิริวัฒน์, วันปรีดี ตันเสนีย์, กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ, ณัฐ ไกรโรจนานันท์

123-131

Endoscopic Transgastric Necrosectomy in Acute Necrotizing Pancreatitis: First Successful Case in Phramongkutklao Hospital

ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์, คามิน หริณวรรณ, ธีรนันท์ สรรพจิต, กฤษณ์ อุปัชฌาย์

133-140

Management of Chronic Pancreatitis

ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์

141-149

View All Issues

Indexed in tci