เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol 71 No 1 (2018): JANUARY - MARCH 2018

Published: 2018-03-30

Editorial

สุธี พานิชกุล

1

The Effect of Matrix Program on Quality of Life of Addict Patients at Phramongkutklao Hospital

จิรฉัตร ถิ่นไพโรจน์, นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

3-10

Effectiveness of Phramongkutklao Wiwatphonlamueang Drug Treatment Program Compared with Standard Wiwatphonlamueang Drug Treatment Program

นิรมล แก้วคำ, เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์, ธวัชชัย ลีฬหานาจ

11-21

Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and Vascular Thrombosis

รุจินี ปดิฐพร, ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร, เจตนา เรืองประทีป, ภัสรา อาณัติ

31-37

Cancer Risk Assessment of Formaldehyde Exposure via Inhalation among Autopsy Staffs

วรกมล บุณยโยธิน, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

39-49

Ventilation System for Control the Hospital Indoor Air Quality

วรกมล บุณยโยธิน, ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล

51-61

Dengue Myositis: Case report

เพชรรัตน์ อมรสันต์, กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ

63-67

View All Issues

Indexed in tci