เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol 27 No 2 (2017): เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-29

ลำดับ d และเมทริกซ์ของลำดับจำนวนเต็ม

ภานุพงศ วิจิตรคุณากร, บุญรอด ยุทธานันท, สภุาวดี พฤกษาพิทักษ

89-101

View All Issues

Indexed in tci