เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol 27 No 1 (2018): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-26

ศักยภาพของกกอียิปต์ในการดูดสะสมสารหนูอนินทรีย์ ชนิดอาร์เซไนต์และอาร์เซเนตในดินน้ำขัง

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, จินตพัฒน์ นทีวัฒนา, มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, ประศักดิ์ ถาวรยุติการณ์, สมพร ชุนห์ลือชานนท์

1-17

การย่อยเปลือกเผือกด้วยเอนไซม์เพื่อการเพาะเลี้ยง Clostridium acetobutylicum DSM 792

สิริมา สัตย์ชาพงษ์, อภิญญา สุทธิสารศักดิ์, อรวรรณ เทียบภู, วรภัทร์ สงวนไชยไผ่วงศ์

55-66

การสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556-2557

พรชัย หลายพสุ, ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา, บุญญสิทธิ์ วรจันทร์, สุจิตรา สุคนธมัต, มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ

88-98

นวัตกรรมการผลิตข้าวกล้องงอกให้สารกาบาสูง Innovation of Germinated Brown Rice Production for High GABA

กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน, สุธน เสถียรยานนท์, ธิดา อมร

115-129

View All Issues

Indexed in tci