วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์  การจัดการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science จัดทำโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) โดยวารสารนี้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ โดยมีการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.

SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.

-----------------------------
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน  l  Notes for Contributors

แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์ (MS Word)  l  แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์ (PDF)

Submission Form (MS Word)   l  Submission Form (PDF) 

 -----------------------------

Vol 12 No 1 (2018): January-June 2018

Published: 2018-06-18

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

สุภลักษณ์ สีสุกอง, พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อั่งสกุล, จิติมนต์ อั่งสกุล

49-66

View All Issues