วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ของ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Review Articles) ทางด้านสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

Vol 10 No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Published: 2017-01-01

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการพลังงานชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน

สุพจน์ ทนทาน, รณิด ปิงเมือง, วรรณะ รัตนพงษ์, นาวิน พรมใจสา

26-42

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วรัญญา มณีรัตน์, รวิพรรดิ พูลลาภ, กรรณิการ์ เทพกิจ, ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, อนัญญา เหล่ารินทอง, ขวัญหทัย ไชยอักษร

113-126

ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

สันติ์ ศรียา, นาวิน พรมใจสา, ประยูร อิมิวัตร์, จันจิรา วิชัย

179-191

View All Issues

Indexed in tci