วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  แต่ในอนาคตจะออกวารสารในระบบ e- Journal อย่างเดี่ยว เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

ปีที่ 10 ฉบับที พิเศษ (2017): กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

บทบรรณาธิการ

“การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม: Thailand 4.0: Driven towards Research and innovation.” เป็นหัวข้อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กำหนดให้สำหรับวารสารสังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับสังคมได้เรียนรู้จากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่นำมาตีพิมพ์ทั้ง 20 เรื่อง แต่ละเรื่องมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดทั้งทางตรงและทางอ้อม ในฉบับนี้ มีบทความวิจัย 17 เรื่อง และ บทความวิชาการ 3 เรื่อง ทุกเรื่องล้วนน่าสนใจและมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานของวารสารให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thailand Citation Index) เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ในการสืบค้น นำไปใช้อ้างอิงในงานทางวิชาการต่าง  ๆ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อวารสารฉบับพิเศษนี้ ขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน  รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกผู้เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ ที่ได้พิจารณากลั่นกรองบทความอย่างละเอียด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทำให้บทความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สังคมไทยจะเคลื่อนไปข้างหน้า พร้อมการพัฒนาที่เหมาะสม เมื่อคนไทยใส่ใจในการเรียนรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้อยู่เสมอ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ของความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้อ่านทุกท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสืบไป

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2018-11-20

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนบนพื้นที่สูงกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย

ศรชัย มุ่งไธสง, ยุพิน จันทร์เรือง, สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์, ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, เบญจวรรณ สุขวัฒน์, วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์, สุกัญญา ขลิบเงิน

09-22

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วราภรณ์ ศรีนาราช, มณี จำปาแพง, อภิญญา จิตมโนวรรณ, สุดารัตน์ พญาพรหม, ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ, รัตน์ติกุล บัวจันทร์, Paul David, Robert Tuck

66-78

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะสากลสำหรับประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

มณี จำปาแพง, พิมพ์พรรณ เลิศเกษม, จิตตากรวี อัมพุธ, ปริศนา อุทธชาติ, บุญทิวา สิริชยานุกุล, บุษราคัม ยอดชะลูด, สุนิสา ฮาชิโมโต

79-90

การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ปทุมวดี พันธ์สืบ, สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สมลักษณ์ จันทรมาศ, พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส, ชิดชนก ยมจินดา, วริทธิ์ สร้อยตาจุรนต์

91-105

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภัทรสุดา กันใจแก้ว, นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ, พลกฤต รักจุล, สิริวิมล อินผ่อง

106-120

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

อภิชาติ ชนประชา, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สถาพร แสงสุโพธิ์, มงคล ถิรบุญยานนท์, ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

121-132

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของชาวจีนกับประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

สหัทยา สิทธิวิเศษ, ซิมมี่ อุปรา, สมยศ จันทร์บุญ, อัลณิกา ต๊ะบุญเรือง, สุริยา เกษตรสุขถาวร

133-144

รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, พธูรำไพ ประภัสสร, วรางคณา จันทร์คง

179-199

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ., สุดฤทัย จัทรวงษ์

215-230

ผลของการใช้เทคนิคการสอนคำศัพท์แบบผสมผสาน (MVET)

ซิมมี่ อุปรา, สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุดารัตน์ พญาพรหม, ณัฏฐพล สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง

231-244

ดูเล่มทุกฉบับ