วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นเล่มปิดท้ายของปีที่ 10 ที่วารสารได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับฉบับนี้ มีบทความทั้งสิ้น 20 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 14 เรื่อง บทความวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เรื่อง และ บทความวิชาการ 1 เรื่อง ทุกเรื่องล้วนน่าสนใจและมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเจ้าของบทความ ทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้บทความมีความสมบูรณ์พร้อมนำเสนอในวารสารเล่มนี้

กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มุ่งเน้นให้การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้คนไทยเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก

จึงเป็นที่แน่ชัดว่า การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จะทำให้เกิดทักษะการคิด มีองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถนำไปสู่การมีทักษะชีวิตที่ดี  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นตั้งใจให้วารสารที่จัดทำขึ้นนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สนใจสืบค้น ไม่ว่าจะนำไปใช้อ้างอิงในงานทางวิชาการต่าง  ๆ หรือนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางวารสารฯ ภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นไปเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง

Published: 2018-07-14

Policy Implementation Model of Kalasin Provincial Administrative Organization.

ศิรินันท์ หล่อตระกูล, วัชรินทร์ สุทธิศัย

09-25

The Result of PAW Technique Used in Solving Writing Problems and the Understanding of the Lessons of English Major Students in Introduction to Linguistics Course.

ซิมมี่ อุปรา, สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุดารัตน์ พญาพรหม, ณัฏฐพล สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง

42-59

Sustainable Participation and Strength in Social Capital: A Case Study of Mae Yao Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province.

ทับทิม สุขพิน, นพวรรณ ธรรมสิทธิ์, สิมินตราพร สุรินทร์

94-107

Food Consumption Behavior and Health Status of Akha in Mae Suai District, Chiang Rai Province.

จุฑามาศ เมืองมูล, พัชรา ก้อยชูสกุล, มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, วรัญญา มณีรัตน์, อารีย์ จอแย, สุพรรณ วนิชปริญญากุล

186-195

Promote Cultural Tourism in Nanglae Sub- District, Muang District, Chiangrai by Using Multimedia

กลชาญ อนันตสมบูรณ์, ประสิทธิ์ สารภี, ชลิดา จันทจิรโกวิท, กฤษณะ สมควร

196-207

Knowledge Management System of Beliefs and Rituals : Case Study of Nanglae Sub-district Municipality

อังศนา พงษ์นุ่มกูล, จักรี พิชญ์พิบุล, อัญชลี ทิพย์โยธิน, บุตรี เวทพิเชฐโกศล

208-216

Chinese Economic and Rural Reforms in 1980s

สมบัติ บุญคำเยือง

217-236

The Significant Component Factors for Juvenile Rehabilitation Residential School: A Case Study of Thailand

เดวิด ควองปิง ลี, ทรงสรรค์ อุดมศิลป์

237-248

A Figurative Language Analysis of Lukthung Songs: A Case Study of Tai Orathai’s Songs

ตันหยง วงวาน, ศรชัย มุ่งไธสง, ณัฏฐพล สันธิ

249-261