วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

เกณฑ์ในการรับบทความ

               บทความที่เป็นงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา สาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิชาของครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา) ที่จะนำมาลงตีพิมพ์ในวารสารฯได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100  คือ มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN XXXX-XXXX ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

ขั้นตอนการส่งบทความ    

คู่มือการส่งบทความออนไลน์

กองบรรณาธิการ

 

Vol 10 No 1 (2018): January-June 2018

Published: 2018-08-06

การสำรวจนวัตกรรมการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษา

บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, พินดา วราสุนันท์, ณัฐกิตติ์ นาทา

28-43

การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าเสา

สายชล เทียนงาม, อักษร ธัญญะวานิช, ปริญญา ปั้นสุวรรณ์, มธุรส คุ้มประสิทธ์ิ, จตุรงค์ ภิรมยา

120-130

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ

383-385

สารบัญ

สาร บัญ

ง-ฌ

View All Issues

Indexed in tci