การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

Main Article Content

ศรัญญา มณีไตรรัตน์เลิศ สุเทพ อ่วมเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดี และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในภาพรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก

คำสำคัญ : โจทย์ปัญหาการบวกลบเลข

 

Abstract

The purposes of this research were to : 1) compare the students’ learning outcome on addition and subtracting problems before and after the implementation of the project approach; 2) study the first grade students’ abilities after the implementation of the project approach and 3) study students’ satisfaction towards the instructional management by the project approach. The sample consisted of 60 first grade students in academic year 2010 at Saint Gabriel’s College, Dusit District, Bangkok. The one-group pretest-posttest design was used. The research instruments were lesson plans, a learning outcome test, group work observation, work sheet checking, and questionnaires.

The research finding were : 1) The learning outcomes on adding and subtracting problems of first grade students before and after the implementation of the project approach were significantly different at the .05 level. The learning outcomes after the implementation of the project approach were higher than before the implementation ; 2) The students learning abilities affer the implementation of by the project approach in general were excellent and 3) The students’ satisfaction towards the project approach were hight in general.

Keyword : Learning outcome on adding and subtracting

Article Details

Section
บทความวิจัย