ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ (Journal) คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
-วิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี -วิศวกรรมศาสตร์ -เกษตรศาสตร์ -แพทยศาสตร์ -วิทยาศาสตร์สุขภาพ -สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vol 9 No 17 (2017): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2017-07-14

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA

มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง

73-82

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สมภพ รอดอัมพร, กฤษกร นาโสก, อิทธิ สงวนดี

114-126

View All Issues