วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Published: 2016-04-28

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การวิเคราะห์การกระจายการถือครองที่ดินในภาคเกษตรกรรมของไทย ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF LAND IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THAILAND

กรีฑา เอี่ยมสกุล, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, จรินทร์ เทศวานิช, สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

1-18