การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

Main Article Content

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ สุมาลี วิทยรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อ ในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย ปีการศึกษา 2547 โดยการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 508 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการหาค่าคะแนนของอันดับที่ 1-3

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความต้องการในการฝึกอบรมและศึกษาต่อ

บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เห็นความจำเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาร้อยละ 98.43 และ ร้อยละ 85.9 ตามลำดับ โดยมีความต้องการวิทยากรจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30.5 สำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาควรใช้วันเสาร์และวันอาทิตย์ ทั้งการฝึกอบรม ศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ร้อยละ 32.8, ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 39.6 ตามลำดับ

2. หลักสูตรในการฝึกอบรม

บุคลากรทางการศึกษามีความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียง 3 อันดับ ความสำคัญจากมากที่สุด คือ อันดับที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( \bar{X} = 4.35) อันดับที่ 2 หลักสูตรเทคนิคการเขียนแผนการสอน ( \bar{X} = 4.31) และอันดับที่ 3 หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( \bar{X} = 4.14)

3. หลักสูตรในการศึกษาต่อ

3.1 บุคลากรทางการศึกษามีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เรียง 3 อันดับ

ความสำคัญ คือ อันดับที่ 1 สาขาหลักสูตรและการสอน ( \bar{X} = 3.88) อันดับที่ 2 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ( \bar{X} = 3.59) และอันดับที่ 3 สาขาการบริหารการศึกษา ( \bar{X} = 3.56)

3.2 บุคลากรทางการศึกษามีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต ( 1 ปี) เรียง 3 อันดับความสำคัญ คือ อันดับที่ 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ( \bar{X} = 4.11) อันดับที่ 2 หลักสูตรวิชาชีพครู ( \bar{X} = 3.90) และอันดับที่ 3 หลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว ( \bar{X} = 3.66)

4. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

บุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นด้านการฝึกอบรมและศึกษาต่อใน แบบสอบถามปลายเปิด ดังนี้

4.1 ความต้องการในการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ

อันดับที่ 1 คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 17.24

อันดับที่ 2 การผลิตนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 11.49 การประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 11.49

4.2 ความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ

4.2.1 ระดับปริญญาโท

อันดับที่ 1 การบริหาร ร้อยละ 11.39

อันดับที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 8.86
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 8.86
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 8.86

4.2.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ( 1 ปี)

อันดับที่ 1 คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 15.69

อันดับที่ 2 วิชาชีพครู ร้อยละ 13.72

อันดับที่ 3 ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 9.80
บริหาร ร้อยละ 9.80
เทคโนโลยี ร้อยละ 9.80

 

Abstract

The purposes of this study were to study about requirements to seminar and higher study for educational personel officers in Tak province, Kamphaengphet Province and Sukhothai Province in a academic year 2004. The research using the questionnaires asking about the state and requirements to seminar and higher study were sent and collected the complete questionnaires 508 copies. Data were analyzed by computer program SPSS/PC to analyze data into frequency, percentage, mean and order from 1-3

The research results were as follows :

1. Requirements to seminar and higher study.

Most of educational personel officers realized to seminar 98.43% and to higher study 85.90% which they wanted to seminar and higher study from personel universities 30.50% Saturday and Sunday were required for seminar and higher study.(Seminar 32.80% , Diploma 36.10% and Master Degree 39.60%)

2. Seminar Curriculum.

2.1 Technic for Child Centered Instruction ( \bar{X} = 4.35)

2.2 Technic for Lesson Plan ( \bar{X} = 4.31)

2.3 Educational Institution Curriculum Development ( \bar{X} = 4.14 )

3. Curriculum for higher Study 3.1 Master Degree

3.1.1 Curriculum and Instruction ( \bar{X} = 3.88)

3.1.2 Development Strategy ( \bar{X} = 3.59)

3.1.3 Educational Administration ( \bar{X} = 3.56)

3.2 Diploma ( 1 year)

3.2.1 Computer ( \bar{X} = 4.11)

3.2.2 Teachers professional ( \bar{X} = 3.90)

3.2.3 Psychology and Guidance. ( \bar{X} = 3.66)

4. Other Opinions.

Educational personel officers expressed about the other seminar and higher study from the questionnaires as follows :

4.1 Requirements for other seminar.

4.1.1 Computer 17.24%

4.1.2 – Innovation for teaching and learning 11.49%
– Independent Careers 11.49%

4.2 Requirements for other higher study.

4.2.1 Master Degree

1. Administration 11.39%

2. - Information Technology 8.86%
- Computer 8.86%
- Foreign Language 8.86%

4.2.2 Diploma ( 1 year)

1. Computer 15.69%

2. Teachers Professional 13.72%

3. - Foreign Language 9.80%
- Administration 9.80 %
- Technology 9.80 %

Article Details

Section
บทความวิจัยบุคคลทั่วไป