สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

Vol 23 No 2 (2017): May-August

วารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 1) บทความวิชาการ ที่เกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ 2) บทความวิจัยของอาจารย์ ที่เกี่ยวกับ กลองยาว ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงพื้นบ้าน ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะของนักศึกษา การประเมินหลักสูตร จริยธรรมนักศึกษา และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง 3) บทความวิจัยของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชัน-นิสซึม การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อย และรูปแบบการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาสารเสพติด

Published: 2017-11-17

View All Issues

Indexed in tci