สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

Vol 24 No 2 (2018): May-August

Published: 2018-09-24

A Study of Teachers’s Satisfaction and Special Educational Personnel Towards the Administration of Administrators in Special Education Center, Pibulsongkram Rajabhat University

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, บุญล้อม ด้วงวิเศษ

52-60

The Problem Based Instructional Model to Enhance Critical Thinking Abilities of Teacher Professional Students at Chaiyaphum Rajabhat University

นฤมล ภูสิงห์, จีราภรณ์ จันทร์เขียน, ปารณีย์ ชมพูพระ, ดุษฎีพร หิรัญ

84-103

Design and Development of Ladies Handbags from Natural Dyeing Cotton, Maikaewpattana Natural Dyeing Cotton Weaver Group, KamPhaeng Phet Province

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, อำไพ แสงจันทร์ไทย

119-134

A Management Prototype of Tak Special Economic Development Zone

สิรินพรรณ สุขใยพัธน์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ

135-144

Education Network Administration of Vocational Education and Secondary School Under the Secondary Educational Service Area Office 41

แจ่มจันทร์ ยองเพชร, ฉลอง ชาตรูประชีวิน

156-175

Strategy Development of Distance Teaching-learning of Paksan High School Bolikhamxay Province Vientiane Lao P.D.R.

ใจราศี ยอพันไช, ภัทรธิรา ผลงาม

176-183

The Service Quality of The Wing 4th Air Force Base Cooperative Official, Nakhon Sawan Province as Perception of Members

ทัชชา แตงเพ็งนที, กุลชลี พวงเพ็ชร์, นันทนา แจ้งสว่าง

190-201

View All Issues

Indexed in tci