เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN: 0125-4634  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ในเดือน มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, และ กันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2018): กันยายน-ธันวาคม 2561

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561: กันยายน-ธันวาคม 2561

เผยแพร่แล้ว: 2018-09-25

ดูเล่มทุกฉบับ