วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association publishes original articles in all aspects of library science, information science, information technology and other information-related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

 

Vol 11 No 1 (2018): January - June

TLA Research Journal, 11(1) Jan-June 2018

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 11(1) มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-26

Editorial

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

การกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยด้านวัฒนธรรมล้านนา

ณภัทร ฉิมพาลี, ทัศนา สลัดยะนันท์, วรรษพร อารยะพันธ์

1-15

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไปรมา เฮียงราช, ชุติมา สัจจานันท์, ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

33-47

View All Issues