การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพชุมชน

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ ทิพสุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ ปฐมามาศ โชติบัณ จรูญรัตน์ รอดเนียม จิรารัตน์ บัวงาม สุกันยา นัครามนตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน และศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดแหลมทราย) สังกัดเทศบาลนครสงขลา ใช้วิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (plan) การปฏิบัติการ (action) การสังเกต (observation) และ การสะท้อนกลับ (reflection) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ผู้ ปกครอง อสม.ตัวแทนจากเทศบาลนครสงขลา อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและเค้าโครงข้อคำถามในการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) จากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเกิน ด้านความรู้ ทัศนคติ และด้านการปฏิบัติตน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังเสร็จสิ้นโครงการ
2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพต่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง จ.สงขลา อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการวางแผน ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนบุคลากรเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง


Modification of Health Behavior of Elementary School Students withOverweight By the Participation of Community
Health Parties

Kittiporn Nawsuwan, Tipsukorn Kitrungrote, Patamamas Chotiban, Jaroonrat Rodniam, Jirarat Bua-ngam, Sukanya Nakaramontri*

Abstract

The purposes of this action research were to study the health behavior of students with overweight in Tesaban 4 School, and to examine the participation of health parties in Tri-ngam community, Songkhla municipality in modification of health behaviors of those overweight students. The research was conducted in two parts: (1) an investigation of the health behavior of students with overweight in Tesaban 4 School (Wat
Lham Tri). Purposive sampling was used; and (2) a study of the participation of the health parties in modification of health behaviors of those overweight students. The research process divided into four steps namely plan, action, observation and reflection was used. The sample included school teachers, parents/ guardian, and village health volunteers, representatives from Songkhla municipality, nurse instructors, and nursing students. Research instruments used were questionnaires and structured questionnaire for conducting focus group. Data were analyzed using frequency, percentage, and content analysis.
The results showed that;
1. Students with overweight who participated in project of health behaviors modification had slightly increasing of knowledge, attitudes and practices after project completion.
2. The participation of the health parties to modify the health behaviors of students with overweight was at a high level. Each part of the parties took part in planning, implementing, coordinating, facilitating and supporting personnel.

* Boromarajonani College of Nursing,Songkhla

Article Details

Section
บทความวิจัย