วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

Vol. 27 Special Issue December 2017

Published: 2018-02-17

Caring for Grieving Patients with Terminal Cancer

กิตติกร นิลมานัต, กฤษณา สังขมุณีจินดา

1-8

Discharge Planning for Orthopedic Patients

สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป, เสาวณี ธนอารักษ์, ธวัชชัย ทีปะปาล

9-18

Computer Syndrome: Imminent Hazard that can be Perceived and Preventable

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซ่เดียว, วรินทร์ลดา จันทวีเมือง

19-31

The Promotion of Morals and Ethics of Nursing Students in the 21st Century

วัลทณี นาคศรีสังข์, สุพัตรา ไตรอุดม, ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์

32-45

Effects of Using Simulation-Based Learning for Preparation of Nursing Practicum on Perceptions of Self Efficacy in Performing Nursing Care in a Hospital.

ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์, บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ, ดวงแข พิทักษ์สิน, ปิยะนาฏ ช่างเสียง, อังคณา หมอนทอง

46-58

A Systematic Review on Health Care Programmesfor Older Adults with Diabetes Mellitus

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จิตติพร ศรีษะเกตุ, วิริยา โพธิ์ขวาง, กมลพรรณ หอมนาน

72-89

Development of Community-based Palliative Care Model for Patients with Cancer: A Case Study of Banpunruk Suratthani

กมลพร สกุลพงศ์, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

90-103

Lifestyle, Lifestyle Related to Health and Village Health Volunteer’s Roles in Non-Communicable Diseases Control in Rubber Planters Context

วิภาพร สิทธิสาตร์, ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี, อุษณี บุญเฟื่อง, ขนิษฐา ภัทรเศรษฐเศรณี

121-130

Perception of Students and Preceptors towards Clinical Skills Regarding Basic Medical Treatment among Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing, Songkhla

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซ่เตียว, อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง

131-143

Age Friendly Service in Tambon Health Promoting Hospital of Khuntalae, Suratthani Province

วรรณา กุมารจันทร์, กฤษณา คงเคล้า, จิราพร วัฒนศรีสิน, กนกพร สุคำวัง

144-157

Movement in District Health Systems in Preventive and Corrective Action against Unplanned Pregnancies in Adolescents: A Case Study of Ban Mo, Saraburi

ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, นพวรรณ ศิริเขตต์, อุษา จันทร์ขวัญ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ณัฏฐ์นรี คำอุไร, พัชนียา เชียงตา

172-183

The Study of Child Development Center Services in Muang Pathum Thani

อุษณีย์ เทพวรชัย, กัญญา ชื่นอารมณ์

184-195

Factors Influencing Health Promoting Behaviors of Thai Adolescents

สุริยา ฟองเกิด, สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา, มนทรา ตั้งจิรวัฒนา, สิบตระกูล ตันตลานุกูล

196-209

Effectiveness of a New Leg Sleeve for Gynecological Laparoscopic Surgery

ฮอเดียะ บิลยะลา, สิรินันท์ ขุนเพ็ชร์

210-225

Predictive Factors of Alcohol Drinking Behaviors of Draftees in Saraburi Province

ประภาส ธนะ, จิราภา บุญศิลป์, นงคาร รางแดง, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว

226-238

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง