วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

Vol 28 No 2: พฤษภาคม–สิงหาคม 2561

Published: 2018-09-10

Service-Learning and the Development of Nursing Students’ Cognitive Skills and Professional Values

ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, ญาดารัตน์ บาลจ่าย

1-10

The Application of a Phenomenographic Approach in Healthcare and Nursing Research

พรพรรณ มนสัจจกุล, จิราพร วรวงศ์

11-26

Clinical Reasoning : Concept and Application for Learning and Teaching in Nursing Students

สมจิตต์ สินธุชัย, พัชนียา เชียงตา, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ

27-40

Development of Nursing Practice Guidelines for Pain Management in Severe Traumatic Brain Injury and Multiple Injury Patients

ชัจคเณค์ แพรขาว; โพธิพงษ์ เรืองจุ้ย; สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ, นิชาภัทร บุษมงคล, พจนา ทัพซ้าย

41-52

Predicting Factors of Depression among Secondary School Students in Extended Educational Opportunity Schools

สราวลี สุนทรวิจิตร, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภาคิณี เดชชัยยศ

53-66

Effectiveness of a Program of Inhaler Application with Knowledge Related to Health Behavior on Perceived Self-Efficacy and Health Behavior in Patients with Asthma

เยาวภา ศักขินาดี, สิริรัตน์ ลีลาจรัส, สุนทรี เจียรวิทยกิจ

67-79

Relationships between Selected Factors and HIV Disclosure of Thai Women to Their Partners

สุพัตรา ไชยพลบาล, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, มณี อาภานันทิกุล

80-93

Correlation and Predictive Power of Risk Perception affecting Risk Protection Behaviors from Using Cosmetic Products among Nursing Students

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซ่เตียว, จินตวีร์พร แป้นแก้ว

94-106

The Effects of Problem-Based Learning using the Facebook Application on Knowledge and Self-Directed Learning among Nursing Students

พิมพิมล วงศ์ไชยา วงศ์ไชยา, คอย ละอองอ่อน, บัวบาน ยะนา, นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา, เฉลิมพล ก๋าใจ

107-117

Effects of First Aid to Sudden Cardiac Arrest Program for High-school Students in Northeast Thailand.

เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง, ชัจคเณค์ แพรขาว

118-132

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง