วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการ พยาบาลและสภากาชาดไทย ขอบเขตของวารสารประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวน งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บทความทั่วไป และปกิณกะ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน, กรกฏาคม – ธันวาคม)

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ TCI

2015-09-30

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผลประเมิน ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ให้"วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย"เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Vol 10 No 2 (2017): กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-04-19

Nursing Practice Guidelines According to Patient Safety Standards

นันธิดา พันธุศาสตร์, ราตรี ทองยู

1-13

Promoting Effective Coping Behaviors of Patients with Immune Thrombocytopenia Purpura: Nurse’s Roles

อัศนี วันชัย, จิริยา อินทนา, ชุลีพร หีตอักษร

14-22

Nursing Role for Prevention Dementia in Elderly

พรนภา นาคโนนหัน

36-46

Crisis in Emergency Department: Caring for Patient’s Relatives with Humanize Care Nursing

นันทิยา แสงทรงฤทธิ์

47-56

Effects of an Oral Care Program on Oral Care Ability and Oral Mucositis among Cancer Patients Receiving Chemotherapy

อัมไพวรรณ พวงกำหยาด, รัชนี นามจันทรา, วารินทร์ บินโฮเซ็น

57-73

Effectiveness of the Nursing Practice Guidelines on the Anxiety of Patients with Advanced Liver Cancer

สุดารัตน์ บุตรลักษณ์, รัชนี นามจันทรา, วารินทร์ บินโฮเซ็น

74-86

Palliative Care System: Central Region of Thailand

ธิราภรณ์ จันทร์ดา, จอนผะจง เพ็งจาด, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์, อัจฉรียา ปทุมวัน, สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, ประคอง อินทรสมบัติ, ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

87-102

Factors Predicting Preoperative Quality of Life in Elderly Patients with Gastrointestinal Cancer

ประภาพร จินันทุยา, อัญชลี ชูติธร

103-120

A Study of the Roles of the Enterostomal Therapy Nurse

ธัญชนก วงศ์ตะวัน, กัญญดา ประจุศิลป

121-139

A Future Research Study on the Trend of Nurses Roles in a Respiratory Care Unit

ดรุณี เลิศสุดคนึง, ชนกพร จิตปัญญา, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

140-154

Factors Influencing Exercise Behavior among Acute Myocardial Infarction Patients After Percutaneous Coronary Intervention

มัณฑนารัตน์ ฐิติกุล, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, วัลภา คุณทรงเกียรติ

155-173

Effects of Adapted Small Volume Jet Nebulizer on Clinical Outcomes   in 1-5 Year Old Asthmatic Children

สุทธดา ตั้งอยู่ดี, เรณู พุกบุญมี, เสริมศรี สันตติ, พิศสมัย อรทัย

174-186

The Development of Life-long Education Management Model  for the Elderly  through Temple Based Learning

พระมหาไชยา หัดประกอบ, กัมปนาท บริบูรณ์, หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์, พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)

187-203

A Study of a Desirable Ethical Climate in a Nursing Organization, Government Hospital

สกุณี อภัยจิตต์, กัญญดา ประจุศิลป

204-

View All Issues

Indexed in tci