วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำขึ้นโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการ พยาบาลและสภากาชาดไทย ขอบเขตของวารสารประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวน งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บทความทั่วไป และปกิณกะ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน, กรกฏาคม – ธันวาคม)

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ TCI

2015-09-30

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผลประเมิน ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ให้"วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย"เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Vol 11 No 2 (2561): July - December

Published: 2019-01-01

The Empowerment of Primigravida Mothers for Six Months Exclusive Breastfeeding

ดาวรรณ แพงโพธิ์, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Effects of the Health Belief Model Program for Breast Cancer Prevention among Female High School Students in the Bangkok Metropolitan Area

สุปราณี น้อยตั้ง, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Predictors of Mother’s Participation in Caring for Neonates with Jaundice Receiving Phototherapy

สิริกัญญา เกษสุวรรณ, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

Effect of the Cooperative Learning Method on the Cognitive Ability of Students at the Thai Red Cross College of Nursing

ฐิติมา ปิยะธนพงศ์, วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

Relationships among Illness Perception, Self-Esteem, Physical Activity and Sleep Disturbances in Acute Myocardial Infarction Survivors

ดารา วงษ์กวน, ชนกพร จิตปัญญา, จรรยา ฉิมหลวง

A Study of Symptom Experiences among End Stage Renal Disease Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

ปฏิวัติ คดีโลก, ชนกพร จิตปัญญา, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

The effects of e-Learning toward the moral reasoning and ethical attitude of student nurses

ชยนุช ไชยรัตนะ, โรส ภักดีโต

Factors Predicting Intention of Alcohol Consumption Behavior in Secondary School Students

ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล, ทัศนา ทวีคูณ, โสภิณ แสงอ่อน
View All Issues

Indexed in tci