การจำแนก enterococci อย่างเร็วด้วย modified bile esculin : การศึกษานำร่อง

Main Article Content

เอนก ภู่ทอง พรชาติ บุญไล สุวรรณ โควะวินทวีวัฒน์ พนารัตน์ รัตนาคม นริศรา มังกรแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจำแนก enterococci อย่างเร็วด้วย modified bile esculin (MBE) ทำการศึกษาโดยเติม NaCl ลงใน bile esculin medium ที่มี 2 และ 4 % (w/v) bile salt ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายตั้งแต่ 1  ถึง 5 % (w/v) จากนั้นนำไปทดสอบกับแบคทีเรีย Streptococcaeae สายพันธุ์อ้างอิง บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่า  MBE-A ที่มี 3 % NaCl และ 2 % bile salt  และ MBE-B ที่มี 3 % NaCl และ 4 % bile salt สามารถจำแนก enterococci สายพันธุ์อ้างอิงได้ถูกต้อง การจำแนกแบคทีเรีย Streptococcaeae จำนวน 163 ตัวอย่าง ด้วยอาหาร MBE ทั้งสองสูตรและเปรียบเทียบกับ conventional method พบว่า MBE-A มี sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) และ negative predictive value (NPV) เท่ากับ 73.10, 100.00, 100.00 และ 73.70 % และสำหรับ MBE-B มีค่าเท่ากับ 66.70, 100.00, 100.00  และ 69.30 % ตามลำดับ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า MBE มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาหารทดสอบสำหรับจำแนก enterococci อย่างเร็วได้

คำสำคัญ : enterococci; การจำแนกอย่างเร็ว; modified bile esculin

 

Abstract

The study aimed to evaluate the rapid identification of enterococci using modified bile esculin (MBE). The final concentrations of 1 to 5 % (w/v) NaCl were added into bile esculin medium containing either 2 or 4 % (w/v) bile salt. These modified bile esculin media were tested with reference stains of Streptococcaceae by incubation at 37 °C for 4 hr. MBE-A containing 3 % NaCl and 2 % bile salt  and MBE-B with 3 % NaCl and    4 % bile salt could distinguish enterococci from streptococci. A total of 163 Streptococcaciae strains identified by convention method were tested by both MBEs. The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of MBE-A for detection of enterococci were 73.10, 100.00, 100.00 and 73.70 %, and while those of MBE-B were 66.70, 100.00, 100.00 and 69.30 %, respectively. MBE could be further developed and used for rapid identification of enterococci.

Keywords: enterococci; rapid identification; modified bile esculin

Article Details

Section
บทความวิจัย