การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis

Main Article Content

นฤมล วชิรปัทมา ฑิตฐิตา ศรีภุมมา สุทธินี ไมตรีสรสันต์

Abstract

บทคัดย่อ

น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วไปนิยมโดยเฉพาะนักกีฬา เนื่องจากมีความเข้มข้นของแร่ธาตุ เช่นโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงและมีกลิ่นหอม การวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในน้ำมะพร้าวให้ได้ผลเร็วสามารถใช้เทคนิค capillary electrophoresis ที่มี capillary column ยาว 45 ซม. ทำการตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 206 nm และ Background electrolyte ประกอบด้วย imidazole, alanine และ 18 crown 6 ที่ pH 6 โดยใช้ความต่างศักย์ +25 kV และ เวลาที่ใช้ในการฉีดสาร 7 วินาที ที่ความดัน 50 mbar สำหรับคลอไรด์ใช้ capillary column ยาว 50 ซม. เคลือบด้วย poly-(diallyldimethylammoniumchloride) และ background electrolyte ที่ประกอบด้วย 4 mM ของ chromate ใน Tris buffer ที่ pH 3 ใช้ความต่างศักย์ -30 kV เวลาที่ใช้ในการฉีดสาร 10 วินาที ที่ความดัน 50 mbar ผลการทดลองตรวจพบว่าปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ที่มีต่างกันในน้ำมะพร้าวขึ้นอยู่กับอายุการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าว

 

คำสำคัญ : น้ำมะพร้าว โพแทสเซียม; แคลเซียม; แมกนีเซียม; คลอไรด์; แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส

 

Abstract

Coconut water was often used as a soft drink for most of people, especially for athletes. Because it contains high concentration of mineral salts (potassium, calcium, magnesium and chloride) presently used as human nutritional minerals, besides having a pleasant flavor. Fast analysis of potassium, calcium, magnesium in coconut water can be performed on capillary column 45 cm by using capillary electrophoresis with 206 nm detected wavelength. Background electrolyte consisted of imidazole, alanine and 18 crown 6 at pH 6. The applied potential was +25 kV and injection time 7 sec at pressure 50 mbar. For chloride, capillary column 50 cm coated with poly-(diallyldimethylammoniumchloride) was used and detected at 372 nm. Background electrolyte consisted of 4 mM chromate in Tris (hydroxymethyl) aminomethane buffer at pH 8.3. The applied potential was -30 kV and using injection time 10 sec at pressure 50 mbar. The results show different concentrations of potassium, calcium, magnesium and chloride in coconut water depend on different stages of maturity.

Keywords: coconut water; potassium; calcium; magnesium; chloride; capillary electrophoresis

Article Details

Section
บทความวิจัย