การจำแนกชนิดของ Candida ที่เพาะแยกจากสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคนิค ITS PCR-RFLP

Main Article Content

เอนก ภู่ทอง อรฤดี ขันติสิทธิพร สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรวจจำแนกชนิดของ Candida spp. ด้วยวิธี ITS PCR-RFLP และเปรียบเทียบกับวิธีทางจุลชีววิทยา (germ tube test; chromogenic agar และ carbon assimilation test) จากการศึกษาพบว่าวิธี ITS PCR-RFLP สามารถจำแนกชนิดของ Candida spp. จำนวน 54 ไอโซเลต ที่เพาะแยกจากสิ่งส่งตรวจได้เป็น C. albicans 32 ไอโซเลต (59 %) C. tropicalis 13 ไอโซเลต (24 %) C. glabrata 6 ไอโซเลต (11 %) และ C. krusei 3 ไอโซเลต (6 %) ในขณะที่วิธีการทางจุลชีววิทยาสามารถจำแนกชนิดเป็น C. albicans; C. glabrata และ C. tropicalis ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถจำแนก C. krusei ได้ วิธี ITS PCR-RFLP จึงเหมาะสำหรับนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกชนิดของเชื้อดังกล่าวในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการศึกษาทางระบาดวิทยาต่อไป

คำสำคัญ : Candida spp.; การจำแนกชนิด;  ITS PCR-RFLP

 

Abstract

The aims of this study were to identify the clinical isolated Candida spp. using ITS PCR-RFLP method and to compare the method with the conventionally microbiological methods (germ tube test; chromogenic agar method and carbon assimilation test). Of 54 clinical isolates of Candida spp. using ITS PCR-RFLP for identification; 32 (59 %); 13 (24 %); 6 (11 %) and 3 (6 %) were C. albicans; C. tropicalis; C. glabrata and C. krusei; respectively. The results from microbiological methods were the same as ones from ITS PCR-RFLP method except C. krusei which could not be identified. This study suggests that ITS PCR-RFLP should be further developed for identification of Candida spp. in medical microbiology laboratory and for epidemiology study.

Keywords: Candida spp.; identification method; ITS PCR-RFLP

Article Details

Section
บทความวิจัย