ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อ Candida albicans สายพันธุ์ก่อโรค

Main Article Content

เอนก ภู่ทอง จริย์สร สำอางค์ศรี นุสรา ทรงมะลิลา อรฤดี ขันติสิทธิพร สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการเจริญและปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคของ Candida albicans สายพันธุ์ก่อโรค จากการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้มีค่า minimum inhibitory concentration (MIC) และ minimum fungicidal concentration (MFC) ต่อ C. albicans H303 เท่ากับ 0.5 mg/ml และน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ที่ความเข้มข้นดังกล่าวสามารถฆ่า C. albicans H303 ได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้การใช้น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ที่ sub-inhibitory concentration สามารถยับยั้งการสร้างท่องอกและ phospholipase activity ของ C. albicans H 303 ได้ โดยฤทธิ์ในการยับยั้งแปรผันตามความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย (dose-dependent manner) จากการวิเคราะห์ด้วย gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้มี (z)-citral เป็นองค์ประกอบหลักถึงร้อยละ 89 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญและการสร้างท่องอกและ phospholipase activity ที่เป็นปัจจัยสำคัญในก่อโรคของ C. albicans ได้

คำสำคัญ : น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้, Candida albicans, ปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรค

 

Abstract

The aim of this study was to investigate the antifungal activity of lemongrass volatile oil against pathogenic Candida albicans. The results revealed that the lemongrass volatile oil possessed antifungal activity against C. albicans H303 with the same levels of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) at 0.5 mg/ml. At this level, lemongrass volatile oil could kill C. albicans within 4 hours. In addition, the sub-inhibitory concentration of lemongrass volatile oil could reduce germ tube formation and phospholipase activity of C. albicans in dose-dependent manner. Analysis of lemongrass volatile oil using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) demonstrated that its major component was (z)-citral consisting about 89% of the mixtures. This study showed that lemongrass volatile oil has a potent in vitro anticandidal activity and can inhibit virulence factors in terms of germ-tube formation and phospholipase activity of C. albicans.

Keywords: lemongrass volatile oil, Candida albicans, virulence factors

Article Details

Section
บทความวิจัย