วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

ประกาศ กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-05-10

ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 =>    แจ้งผลการผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในเดือนมิถุนายน 2561     =>    นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตอบรับรับการตีพิมพ์ 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561    =>    เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

"ประกาศ" สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ)

2018-02-26

ประกาศ สำหรับผู้ส่งบทความวิจัย ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 นั้น

โดย ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 408-197495-9 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/submission.php

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในตีพิมพ์ในวารสารฯ  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 

2018-02-14

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในวารสารฯ  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 408-197495-9 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: tsujournal@gmail.com

อัตราค่าสมัครสมาชิกและค่าลงตีพิมพ์บทความของวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทบุคคล)

200 บาท/ปี

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)

500 บาท/ปี

 

ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

2,000 บาท/บทความ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-01-23

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/#

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

2017-09-08

ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

2017-08-09

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197495-9 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)   

ประกาศการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณฉบับพิเศษ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ (ฉบับสมบูรณ์)

2017-08-09

จากเดิม  ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกันยายน 2560 

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)   

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

2017-07-30

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

ขอขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2017-06-24

จากเดิม  ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ      

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)                          

Vol 21 No 1 (2018): วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561)

Published: 2018-06-05

บทบรรณาธิการ

ประสงค์ เกษราธิคุณ

1

การเปรียบเทียบวิธีการลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของผงเปราะหอม ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อและการแช่ด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

ธวัชชัย ศรีสุวรรณ, ทวีภรณ์ คีรีคช, ธัญทิศา พุฒแก้ว, วัลดี ทับวัติ, วิชนี คีรีธรรม, สนั่น ศุภธีรสกุล

1-8

การนวดไทยรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา

นพวรรณ บัวตูม, มนัสนันท์ เริงสันเทียะ, สิริพร จารุกิตต์ิสกุล, กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร

21-29

สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

วิไลวัลย์ แก้วทิพย์, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, นันทา จันทร์แก้ว, เวคิน วุฒิวงศ์, อารยา ชินวรโกมล

51-57

การฟื้นฟูพันธ์ุปลาน้ำจืดในคลองป่าพะยอมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แจ่มจันทร์ เพชรศิริ, ทวีเดช ไชยนาพงษ์, ธนพล อยู่เยน็, นพพร มากแสง

59-68

ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

วัฒนณรงค์ มากพันธ์, ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, พิมพร มากพันธ์, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

79-87

View All Issues