วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

Vol 37 No 1 (2561): มกราคม-เมษายน

Published: 2018-04-24

กลยุทธ์ลงทุนจากสัญญาณคำสั่งซื้อขายชนิดระบุราคา

อาณัติ ลีมัคเดช, อมรพรรณ ไมตรีสมสกุล

60-77

การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์, สุชาดา เมฆพัฒน์, มณีวรรณ ชลัย

125-149

View All Issues

Indexed in tci