วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol.11 No.2 July - December 2014

Published: 2015-01-22

การพัฒนาวีดิทัศน์การเรียน บาลีไวยากรณ์

พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์, กัมปนาท บริบูรณ์

1-5

A CORPUS-BASED STUDY OF FINE ARTS ENGLISH VOCABULARY

จินตนา ฉัตรบูรภานันท์, สุวรีย์ ยอกฉิม

6-10

USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TO ENHANCE THAI STUDENTS’LEARNING AND UNDERSTANDING OF LANGUAGES AND CULTURES OF THE ASEAN COMMUNITY

อุทัย ภิรมย์รื่น, ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล

42-49

View All Issues
Indexed in tci