เจ้าของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

      วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป

ข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมที่เวป              http://journal.uru.ac.th/ 

การเผยแพร่ปีละฉบับ 2 ฉบับ

มกราคม - มิถุนายน

กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol 12 No 2 (2017): July - December

To publicize research in scientific, technological and other related  fields in applying the body of knowledge and processes of science for areas development.

 

Published: 2017-12-18

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สุภาวดี แหยมคง, พัทนันท์ โกธรรม, ประภาศิริ ใจผ่อง, ปิยวดี น้อยน้ำใส, Tuan Nguyen Ngoc, ศิริกานดา แหยมคง, สุทธิพงศ์ เอี่ยมอ่อง

15-25

View All Issues

จัดทำดัชนีแล้ว TCI