เจ้าของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

      วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป

วารสารได้ดำเนินการแพร่เป็น 2 แบบ โดยตีพิมพ์เผยแพร่รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

และดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบ Online ในระบบ Thai Journal Online System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ISSN 1686 4409 (Print)     ISSN  2651 1207 (Online)   

ข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์                       www.journal.uru.ac.th  

การเผยแพร่ปีละฉบับ 2 ฉบับ                     

มกราคม - มิถุนายน                               

กรกฎาคม - ธันวาคม                            

Vol 13 No 2 (2018): กรกฎาคม- ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)  Academic Journal Uttraradit Rajabhat University Science and Technology (For local development)

Vol. 13  No. 2 (July – December 2018)

ISSN : 1686 4409 (Print)    ISSN 2651 1207 (Online)

Published: 2018-10-29

Biogas Grid for Agricultural Community in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai, Thailand

Phoosita Chaisombat, Worajit Setthapun, Prapita Thanarak, Hathaithip Sintuya

27-37

View All Issues

จัดทำดัชนีแล้ว TCI