วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบัน

Vol 13 No 2 (2018): VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science May - August

Published: 2018-08-31

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF TECHNICAL TO ENHANCE THE COMPETITIVE THAILAND’S EDUCATION 4.0 OF CTECH PACIFIC COLLAGE OF TECHNOLOGY

แววตา พูลสวัสดิ์, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนะชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

8-16

STRATEGIES TO ENHANCE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY. FOR TEACHERS IN TONYANG MUNICIPALITY SCHOOLS CHIANG RAI PROVINCE

บุญชอบ จันทาพูน, สุวดี อุปปินใจ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, ไพรภ รัตนชูวงศ์

17-27

EDUCATION PROVISION STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF SENIOR CITIZENS LIFE QUALITY IN DENCHAI MUNICIPALITY SUBDISTRICT

จีราวัจน์ จันทสิทธ์, สุวดี อุปปินใจ, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ

28-37

INTEGRATED ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MODEL TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH IN WANG RIVER SUB-AREA

สมชาย ใจไหว, ประเวศ เวชชะ, พูนชัย ยาวิราช, สุวดี อุปปินใจ

38-46

DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANNING TRAINING KIT FOR CHILD DEVELOPMENT CENTER

พันธ์วิรา จินดาธรรม, สุวดี อุปปินใจ, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์

47-55

THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL EDUCATION QUALITY ASSURANCE SYSTEMS

อานุสิด มะโนสาน, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

56-64

STRATEGIES USING THE POWER OF SCHOOL ADMINISTRATORS. FOR OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS CHIANG RAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3

ยศวริส โชติการจักรรัตน์, ไพรภ รัตนชูวงศ์, พูนชัย ยาวิราช

65-74

THE MOTIVATION THAT AFFECTS JOB SATISFACTION OF ELDERLY PEOPLE IN BANGKOK

วิลาสินี ยนต์วิกัย

104-116

MOTIVATION FACTORS AFFECTED EMPLOYEES WORKING IN MANUFLAETURE IN PATHUMTHANI

สุจิตรา แนใหม่, สุวภัทร ศรีสว่าง, ชญชา สุดเวหา

117-123

THE STUDY OF 180 DEGREE RULE SHOOTING CASE STUDY : THE ADVERTISEMENT MOVIE FOR PRECAUTION THE OFFICE SYNDROME CAMPAIGN

พัฒนา ฉินนะโสต, ภัสสร สังข์ศรี

124-132

THE INTEGRATED IMPLEMENTATION OF HUMAN TRAFFICKING POLICY FOR PREVENTION AND SUPPRESSION IN SAKAEO PROVINCE

ธนสุนทร สว่างสาลี, สมิหรา จิตตลดากร

151-169

KNOWLEDGE AND ABILITY AFFECTING TO QUALITY OF AUDITING AND CERTIFIED ACCOUNT FOR TAX AUDITORS IN THAILAND

นวพร ขู้เปี้ยเต้ง, จันทร์ลอย เลขทิพย์

170-181

LEARNER-CENTERED APPROACH IS THE ACHIEVEMENT MANAGEMENT OF THE FOCUSING ON MATHEMATICS, SCIENCES IN BUNDITPATANASILPA INSTITUTE

อาณัติ วงศ์จำปา, ปกรณ์ชัย สุพัฒน์

182-192

INTERNAL SUPERVISION ADMINISTRATION ON LEARNER QUALITY STANDARD IN SECONDARY SCHOOLS OF NAKHON SAWAN PROVINCE

สุชาริณี ปันก้อน, ทศพล ธีฆะพร

212-223

FACTORS OF SEAT FRAMEWORK ADMINISTRATIONS CONDITIONS AFFECTING THE EFFECTIVENESS

เปมิกา สุขสำราญ, ทินกร พูลพุฒ

224-233

TRANFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMISTRATORS AFFECT MOTIVATION

มุทิตา สมศรี, ทินกร พูลพุฒ

234-243

Academic leadership of school administrators affecting school effectiveness

สมศักดิ์ ฉัตรทอง, ดร.ทศพล ธีฆะพร

244-255

Promotion of teacher performance standards affected to the quality of learners

นายเกรียงไกร น่วมเลิศ, ดร.ทศพล ธีฆะพร

256-265

The Transition of Thai TV Drama from the Analog to the Digital Era

ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ, ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

266-275

Expectation and Perception of Tourists toward Standard of home stay administration in Chumphon Province

รินรดา กุลีช่วย, ดร. ปริญญา บรรจงมณี

276-288

The Conceptual Model in Operation Performance of Golf Tourism Intermediary

หนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์, มานะ เชาวรัตน์, จุฑาพร เนียมวงษ์

307-316

View All Issues

Indexed in tci


logo_550

web_template_02_400