เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน

Vol 13 No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

Published: 2018-04-30

การออกแบบและพัฒนาเตาเผาร่วมระหว่างไฟฟ้าและคลื่นไมโครเวฟสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก

ชุมพล ปทุมมาเกษร, กฤตยชญ์ คำมิ่ง, วิวัฒน์ คลังวิจิตร, โยษิตา เจริญศิริ, จิรัญยา โชตยะกุล, เทิดศักดิ์ อินทโชติ, ดลหทัย ชูเมฆา
View All Issues

Indexed in tci


logo_550

web_template_02_400