วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

Vol 37 No Special (2018): June-August 2018 (มิถุนายน - สิงหาคม 2561)

Published: 2018-08-20

ธาตุอาหารของพืชและระยะเวลาการย่อยสลายของกระถางเพาะชำชีวภาพ

วรรณวิภา ไชยชาญ, เอนก สาวะอินทร์, วีระศักดิ์ ไชยชาญ

12-26

การใช้รีโมทเซนซิ่งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด, นิคม อ่อนสี, นเรศ ขวัญทอง, นฤทธิ์ กล่อมพงษ์, ธวัชชัย ขันขจร

84-98

View All Issues

Indexed in tci