WMS Journal of Management https://tci-thaijo.org/index.php/wms <p>วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง</p> <p><strong>นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่</strong></p> <p>เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง&nbsp;</p> <h3>"วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ สำหรับบุคคลภายนอกที่ส่งบทความ จำนวน 3,000 บาท/บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป"</h3> <h3><a title="คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" href="https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168177/123405" target="_blank" rel="noopener">Author Guidelines</a></h3> en-US wmsjournal@hotmail.com (Asst.Prof.Chuleerat KONGRUANG, Ph.D) nhussen@wu.ac.th (อ. ฮุชเซ็น นิยมเดชา) Thu, 24 Jan 2019 06:24:09 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Editorial Board https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/167770 กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/167770 Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0700 Editorial https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/167771 Asst.Prof.Dr.Chuleerat Kongruang ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/167771 Sat, 26 Jan 2019 00:40:51 +0700 Contents https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138 กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138 Sat, 26 Jan 2019 00:55:12 +0700 Situation Analysis for the Business of Small Hotels in Digital Economy Age in Thailand https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168180 <p>This research aimed to study the current situations of small hotel business in the digital economy. A qualitative research approach was used to collect data by in-depth interview with structured and observation from 50 small hotel entrepreneurs or hotel executives in the top 10 tourist provinces rated by Tourism Authority of Thailand (TAT). An analysis though SWOT analysis based on the concept of management factors (4M: Man, Money, Materials and Management). Then synthesize a competitive environment by making a TOWS matrix based on the Five Forces Model. The research result of current small hotel business situations by using SWOT analysis as follows: The strength was the business owners themselves managed as their family business model. The room rate is not expensive compared with decorate and the materials high quality. The weakness is the business owner lacked of information technology knowledge and lacked of professional experience in the hotel management. External opportunities were backed by state policies. The travel cost decrease (low cost airline) and travel agency are increasing so competition to reduce prices. The outside barriers as threats were the unclear small hotel criteria and many competitors.</p> Nata Tubtimcharoon ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168180 Sat, 26 Jan 2019 12:46:56 +0700 Food-quality factors and attitudes that influence inbound tourist’s perception of street food safety. Case study: Khao San Road, Bangkok https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168242 <p>The objectives of this research are 1) to study the level of food quality, attitudes and perceptions towards food safety of inbound tourists about street food in Khao San Road, 2) to examine whether effects of food quality and attitudes towards food safety influence the perceptions about food safety of inbound tourists, and 3) to provide a guideline about how to increase awareness of safety and implementation strategies of street food in Khao San Road. Sample data were collected from 195 inbound tourists, through questionnaire surveys. The findings are: 63.6% of inbound tourists were from the European region, 50.3% were male, 36.9% had a monthly income of more than $2,000 USD and 64.6% of inbound tourists visited for leisure/recreation. Inbound tourists have a significant positive opinion about food quality, attitudes towards food safety, and the perceptions of food safety. The factor analysis revealed that all latent variables perceptions toward food safety, attitude towards food safety and food quality were consistent with the models and had construct validity or consistency with the empirical data. The structural equation modelling also fits well with the empirical data set. This study reveals that food quality has a direct positive influence on the perception of food safety. On the one hand, food quality powerfully influences attitudes towards food safety. Attitudes towards food safety also have big influence on the perception of street food safety among foreign tourists, visiting Khao San Road.</p> Wanna Suphaphon, Charoenchai Agmapisarn ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168242 Sun, 27 Jan 2019 12:55:25 +0700 Human capital development in the tourism and hospitality industry By Sufficiency Economy Philosophy https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168300 <p>This study aims to present the concept of human capital development in the tourism and hospitality industry by Sufficiency Economy Philosophy. In the tourism and hospitality industry, any activity requires human capital to drive the organization to success in the workplace. Human resource is different from other resource due to human emotions. The mind needs to take care of the development of human capital in the tourism and hospitality industry by applying the king's philosophy of sufficiency economy to sustainable development. The guiding principle consists of three rings: 1. Moderation2. Reasonableness 3. Self-immunity system and two conditions are: 1. Knowledge base 2. Morality base, which the application of the king's Philosophy must be done with love, Desire and heart as well as changeful of person, time and situation. The result of King's development of human capital will bring knowledge, skills, competency and personal experience which finalize as the benefit of human happiness, life sufficiency and harmony which turn out as a sustainable human development.</p> Pattaraporn Jiramahapoka ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168300 Sun, 27 Jan 2019 13:52:32 +0700 Roles of organization innovation, innovative competency, and knowledge transfer on innovation of Thai commercial banks in digital economy https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168302 <p>The objective of this study was to examine the influences of organization innovation, innovative competency, and knowledge transfer on innovation of Thai commercial banks in digital economy. This research is quantitative in nature; data were collected through a questionnaire, which was distributed to a sample of respondents from the top five commercial banks in Thailand. &nbsp;Eventually, 340 usable questionnaires were collected (a 68% response rate). Structural equation modelling (SEM) was used for data analysis. The research results indicate that organization innovation has an indirect positive influence on the competitive advantage of Thai commercial banks. Additionally, innovative competency and knowledge transfer simultaneously influence on innovation of Thai commercial banks. This research demonstrated that innovation of Thai commercial banks is a combination of product innovation, process innovation, and marketing innovation.</p> Orapan Khongmalai ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168302 Sun, 27 Jan 2019 14:19:30 +0700 Factors Associated with Cooperative Auditing Quality of Government Auditors in Cooperative Auditing Office Region 7 https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168304 <p>The purpose of the research presented in this paper is to identify factors related to cooperative auditing quality of Government auditors in Cooperative Auditing Office Region 7.&nbsp; Secondary data were collected from Cooperative Auditing Office Region 7.&nbsp; Multiple Regression Analysis was used in making hypothesis test from population of 102 Cooperative Government auditors.</p> <p>The dependent variable refers to Cooperative Auditing Quality of Government Auditors evaluated from Cooperative Auditing Quality Control (CAQC) 2015. The 7 independent variables consist of: (1) auditor’s education level, (2) experiences of auditor, (3) training and professional development, (4) command of Auditing software program, (5) practice on conduct of auditing process, (6) the amount of Cooperative in audit work, and (7) experiences of audit assistant.</p> <p>The result found the practice on conduct of audit process is positively related, and experiences of auditor assistant is negatively related to auditing quality of Government auditors in Cooperative Auditing Office Region 7.</p> Attapong Peeracheir, Amonlaya Kosaiyakanont, Rodcharin Chakriththipong ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168304 Sun, 27 Jan 2019 14:30:42 +0700 Accrual Quality of Companies Listed on Market for Alternative Investment https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168305 <p>The objective of this paper is to study accrual quality of companies listed on Market for Alternative Investment. The accrual quality was analyzed using the model developed by McNichols (2002) and used in Francis et al. (2005). The analysis was based on the data from 2009-2015 financial statements of 70 companies listed on Market for Alternative Investment, resulting in 296 firm-years. The results showed that most of the companies listed on the Market for Alternative Investment had the accrual quality above an average of the market. When comparing the accrual quality of small business with which of big business, using Independent t–Test statistic, the result showed no statistical difference at 95% confidence.</p> Daorueang Sangkum, Jomjai Sampet, Maleemas Sittisombut ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168305 Sun, 27 Jan 2019 14:37:54 +0700 The Predictive Relationship between Corporate Social Entrepreneurship and Corporate Economic Sustainability of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168306 <p>The objective of this research was to study the predictive relationship between corporate social entrepreneurship and corporate economic sustainability of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The averages of annual data of 351 listed companies in all 7 sectors of Stock Exchange of Thailand (SET) during period 2012 to 2014 were used for analysis. Descriptive statistics and Partial Least Squares regression analysis were performed. The new quantitative variables for corporate social entrepreneurship were developed. The results showed that (1) corporate social entrepreneurship had positive effect on corporate economic sustainability at a significant level of 0.05, (2) 10.5% of total variance of corporate economic sustainability was predicted by corporate social entrepreneurship, and (3) the important variables of corporate social entrepreneurship consisted of 8 variables included numbers of a collaboration with other parties, identifying societal orientation or sustainability orientation on president’s letter, promoting employees to participate in social/environmental activities, having a social/environmental/sustainability report, numbers of the information channel for stakeholders, having a social mission in strategic plan or business goal, numbers of &nbsp;social/environmental activities, and corporate governance rating. The research suggests that the listed companies where focus on economic sustainability should have company policies and operations that emphasize on the 8 important variables of corporate social entrepreneurship from this research model.</p> Ampol Chayomchai ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168306 Sun, 27 Jan 2019 14:45:50 +0700 The Analysis of Factors Affecting Labour Migration from Myanmar, Laos, and Cambodia to Thailand Using Panel Data Analysis. https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168307 <p>In this study, I have analyzed the determinants of the immigrant from Myanmar, Laos and Cambodia migrated into Thailand during 2001-2010. This study developed a model of Hatton (1995) to analyze the panel data. In addition to the differences of economic between countries, I also included a number of other determinants that may drive the migration from those countries e.g. migrant stock, the distance between two countries and migrant worker policy. The result showed that the migrant stock which reflects the existence of immigrant network, was strong and had positive effect for the migrants from Myanmar, Laos and Cambodia. A gap of income had a positive effect on net migration rate, while migrant workers policy in Thailand was the main determinant of the net migration rate from Myanmar, Laos and Cambodia.</p> Utis Bhongchirawattana ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168307 Sun, 27 Jan 2019 14:55:19 +0700 Vegetarian Food Consumption Behaviors of Consumer in Muang District, Trang Province https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168301 <p>The purposes of study of Consumer Behaviors of Vegetarian&nbsp; Foods in&nbsp; Muang&nbsp; District,&nbsp; Trang&nbsp; Province. The&nbsp; objectives&nbsp; of&nbsp; this study are :&nbsp; 1) to study the vegetarian&nbsp; food consumption behavior&nbsp; of consumers&nbsp; in&nbsp; Muang District,&nbsp; Trang&nbsp; Province,&nbsp; 2) to study the relationship between&nbsp; personal&nbsp; behavioral factors of vegetarian&nbsp; food consumers in that area.&nbsp; 3) To study the relationship between cultural with behavioral factors of vegetarian&nbsp; food consumers in that&nbsp; area.&nbsp; The sample were selected by : using the non-probability sampling through convenience sampling. The research instrument as a primary tool of data collection is a questionnaire.&nbsp; The samples&nbsp; of&nbsp; this&nbsp; research&nbsp; are&nbsp;&nbsp; 400&nbsp;&nbsp; vegetarian&nbsp; consumers living&nbsp; in&nbsp; Muang District,&nbsp;&nbsp; Trang&nbsp; Province. The statistical tools&nbsp; used&nbsp;&nbsp; for&nbsp; data&nbsp; analysis are frequency,percentage and processing statistical data analysis using Statistical Package for Social Sciences.&nbsp; The statistics used for hypothesis test are Chi-Square at Significance level&nbsp; of&nbsp; 0.05.</p> <p>The&nbsp; result&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; study&nbsp; shows&nbsp; that&nbsp; the samples are&nbsp; female&nbsp; of age&nbsp; between&nbsp; 20&nbsp; and&nbsp; 34 years.&nbsp; Most of them are single,Buddhism have finished the education in&nbsp; Bachelor&nbsp; Degree, and work&nbsp; as Personal business, Business owner,merchant&nbsp; and have average income bêtween&nbsp; 15,000 to 30,000 Bath/month.&nbsp; The Most&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; Samples&nbsp; prefer foods and tofu and mushrooms.&nbsp; Their main objective&nbsp; of eating vegetarian foods is getting healthy and strong.&nbsp; The duration of consuming was in the afternoon (from 12.01 to 17.00) &nbsp;The expense for consuming&nbsp; is&nbsp; averagely&nbsp; 1,000 to 2,000 baht/month. Person Who hand influent to consumer freshVegetarian&nbsp; Foodsby themselves.The hypotheses&nbsp; testing indicates that&nbsp;&nbsp; 1) there&nbsp; is&nbsp; a relationship between the personal&nbsp; factor&nbsp; including&nbsp; gender, age, status, education, occupation and income which related to the consumption of vegetarian foods at 0.05&nbsp; significance level.&nbsp; However, there is no relationship between religions and&nbsp; the&nbsp; consumption behavior of&nbsp;&nbsp; vegetarian&nbsp;&nbsp; food&nbsp;&nbsp; show&nbsp; that&nbsp;&nbsp; religion&nbsp; did&nbsp; not relationship with&nbsp; vegetarian&nbsp; food consumption&nbsp; at the&nbsp; 0.05&nbsp; significance level.&nbsp; 2) there&nbsp; is&nbsp; a relationship between the cultural&nbsp;&nbsp; factor&nbsp; including&nbsp; pedigree and practice of tradition iconography , beliefs&nbsp; and the&nbsp; consumption&nbsp; of vegetarian&nbsp; foods&nbsp; at&nbsp; 0.05&nbsp; level of significance.</p> Tanyalak Tummajak, Phattarawan Tantong ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168301 Sun, 27 Jan 2019 14:05:58 +0700 Supply Chain Performance Measurement in the Manufacturing Industry https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168308 <p>This paper aims at presenting supply chain performance measurement in the manufacturing industry. It focuses on performance measurement of the supplier, manufacturer, distributors and customer. This paper reviews relevant research and literature on supply chain performance measurement, especially in the manufacturing industry. The performance measurement of the supplier, manufacturer, distributors and customer, presented in this paper, suggests unambiguous metrics aligning throughout the supply chain. The manufacturing business can add metrics according to the purposes of business by using proposed tools and models to improve decision in the management of supply chain in the manufacturing industry.</p> Darin Rungklin, Suwit Srimai ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168308 Sun, 27 Jan 2019 15:02:56 +0700 Certificates https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168140 Assoc.Prof.Dr. Jeerakiat Apibunyopas ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168140 Sat, 26 Jan 2019 12:20:51 +0700 Author Guidelines https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168177 กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168177 Sat, 26 Jan 2019 12:27:31 +0700