การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

Main Article Content

เสกสรรค์ สนวา

Abstract

1.jpeg_5.jpg


ชื่อหนังสือ : การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ผู้แต่ง        : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ผู้จัดพิมพ์  : พี เพรส จากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book review

Most read articles by the same author(s)