เจ้าหน้าที่วารสารอบรมระบบ ThaiJo 2.0

2018-02-24

          เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่วารสารจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาวซอฟียะห์ สูแป เข้ารับการอบรมระบบวารสาร ThaiJo 2.0 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

เจ้าหน้าที่วารสารอบรมโปรแกรม Adobe Indesign เพื่อการจัดทำเล่มวารสาร

2018-02-24

          เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่วารสารจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาวซอฟียะห์ สูแป เข้าร่วมอบรมโปรแกรม Adobe Indesign เพื่อการจัดทำเล่มวารสารวิชาการ 

Vol 13 No 2 (2018): May - August

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ISSN: 1905-2383) เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม)

Published: 2018-08-10

Assessment of Science and Mathematics Program (SMP) Yala Rajabhat University

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, ศิริชัย นามบุรี, อัสมาอ์ โต๊ะยอ

203-215

Community Participatory Development on Tourism Program and Creative Activities under Green Map Conception at BanPong, Sansai, Chiangmai

อรจนา แสนไชย จันทรประยูร, สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์

230-243

Voluntary Commitment of Village Health Volunteers Phaisali District, Nakhon Sawan Province

ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์, กฤติเดช มิ่งไม้

244-250

The Students’ Satisfaction towards the Service of Cafeteria at Thaksin University, Phatthalung Campus

วรางคณา เรียนสุทธิ์, ลลนา อิลพัฒน์

263-274

Mathematics Instructional Model to enhance Creative Problem Solving

สายใจ ปินะกาพัง, ประสาท เนืองเฉลิม

288-300

A Study of Rice Myth of Pgaz K’ Nyau Culture

สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

301-312

Guildeline Management Potential for Entrepreneurship of One Tambon One Product of Food Categories in Yala Provinces

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ดุษฎี นาคเรือง, วัชระ ขาวสังข์, ปิยะดา มณีนิล, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม

324-334

Suffering of the Love in Madanabadha of a Royal Literary Work

วิระวัลย์ ดีเลิศ, ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

347-358

View All Issues