รอบที่ 57: วันที่ 14 - 16 ก.ย. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข วชิระภูเก็ต เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย 2
2 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางปิยนุช วัจนศิริ 2
3 วารสารประสาทจิตวิทยาไทย นัฐพร โอภาสานนท์ 1
4 วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน ดร.กรภัทร อาจวานิชชากุล 1
5 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายอานนท์ ปลื้มเนตร 2
6 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์ 3
7 วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย นางสาวพรธิดา แย้มพยนต์ 2
8 วารสารโรงพยาบาลสระบุรี พญ วรลักขณ์ วิชพัฒน์ 3
9 วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณนนท์ แดงสังวาลย์ 2
10 อาศรมศิลป์ อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วิชญรัฐ 2
11 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย 2
12 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา 2

รอบที่ 58: วันที่ 16 - 18 พ.ย. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อท้องถิ่น สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ 2
2 วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม นายกษิดิส รัตนภรณ์ 2
3 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ นางสาวศรีวรินทร์ เลิศวิลัย 2
4 วารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร สุรชัย ขันแก้ว 2
5 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 2
6 วารสารบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ 2
7 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ นางสาวกมลวรรณ จันทร์เพศ 2

รอบที่ 53: วันที่ 18 - 20 พ.ค. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล 2
2 วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดร.สาวิตรี จูเจี่ย 2
3 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายอทิพันธ์ ศรีโพธิ์ 4
4 วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา 2
5 วารสารพัฒนศาสตร์ ธิดาทิพย์ สุภาวงศ์ 2
6 วารสารร่มยูงทอง น.ส.สุจิรา สาหา 2
7 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ นางชลณัฐชา ตันทอง 2
8 วารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายกมลภู ถนอมสัตย์ 2
9 วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายแอ๊ด นิยมจ้อย 2
10 วารสารเอ็นโดดอนติกส์ไทย ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ 2
11 วารสารเสนาธิปัตย์ พ.ท.หญิง ชญานี อรุณโชติ 2
12 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ) นางสาวสาวิตรี ระงับพิษ 2

รอบที่ 54: วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารบัว : สถาปัตยกรรมการออกแบบ ผังเมือง และสภาพแวดล้อม ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 2
2 วารสารวิทยาการจัดการและการบัญชี ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง 3
3 วารสารบทบัณฑิตย์ นายสุรชาติ วงษ์พลบ 2
4 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสุวภัทร ยินดี 2
5 Mahidol Music Journal นายสรชัช กิจเปรมศักดิ์ 2
6 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายชินโชติ หล้ามาชน 2
7 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ นางสาวณฐวรรณ อรรณพไกรสร 2
8 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวจิดาภา เร่งมีศรีสุข 2
9 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นางศิริพร ช่วยอุปการ 2
10 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ นางธนพร ยอดชมยาน 2
11 International Journal of Logistics and Digital Supply Chain นางสาวสุนิษา แสนศรี 2

รอบที่ 55: วันที่ 6 - 8 ก.ค. 2565 สถานที่: โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วาสารครุทรรศน์ นางเกษศิริ ทองเฉลิม 2
2 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์สุธิดา พื้นแสน 4
3 วารสารศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม 2
4 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.วาริธ ราศรี 2
5 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 2
6 วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 2
7 วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายกลยุทธ ดีจริง 4
8 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นางสาวนิชนันท์ โยธา 3
9 วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นางสาวประภัสสรา พิศวงปราการ 2
10 วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวจันทกานต์ พันเลียว 2
11 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาวปิยพร สีสันต์ 2
12 วารสารเพชรบูรณ์เวชสาร ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ 2
13 วารสารจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ดร.ดลภา พศกชาติ 2
14 วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 3
15 วารสารเกษตรพระวรุณ นายธรรมชาติ แสงนิล 2
16 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี นายจักรี ศรีแสง 3
17 Bulletin of Earth Sciences of Thailand นายปิยพงษ์ เชนร้าย 2

รอบที่ 56: วันที่ 17 - 19 ส.ค. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ 4
2 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง 2
3 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง 2
4 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง 2
5 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง 2
6 วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง 2
7 วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นายกฤตเมธ อัตภูมิ 2
8 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายวัชระพงศ์ เครือบคนโท 3
9 วารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ 2
10 วารสารวิชาการศาลปกครอง นางสาวนิชาภา เขียนสายออ 2
11 Thai Journal of Science and Technology ดร.กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง 2
12 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา นางปรางใจ ใจอิ่ม 3
13 New Horizon in Higher Education นางสาววสุนันท์ มงคลนำ 3
14 วารสารศิลปกรรมบูรพา ภูวษา เรืองชีวิน 2

รอบที่ 49: วันที่ 26 - 28 ม.ค. 2565 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA) เบญจมาศ รัตนพงศ์ 3
2 วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ 3
3 Journal of China-ASEAN Studies เพ็ญ​พิสุทธิ์​ สีกาแก้ว 1
4 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป 2
5 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวซาบีร่า ละเหร่า 2
6 วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา นางสาวยุพนรัตน์ พงษ์นัยรัตน์ 2
7 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายชัชชณิณ ธนพัตชวิณ 2
8 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวอภิมน จิรพงศธร 3
9 HRD JOURNAL นางสาวปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา 3
10 วารสารวิทยาการจัดการ วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ นส.ณัฐวรรณ อ้นอุระ 2
11 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นส.ชลธิชา บัวศรี 1
12 วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายภาคภูมิ ณ บุญวงศ์ 2

รอบที่ 50: วันที่ 9 - 11 ก.พ. 2565 สถานที่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารการเมืองการปกครอง ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา 3
2 วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 3
3 วารสารฟ้าเหนือ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์ 2
4 วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ผุสดี ใจชุ่มใจ 2
5 วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ 2
6 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง 4
7 วารสารวิชาการสังคมศึกษา พินธกร นามดี 2
8 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม นายสมชาย อารยพิทยา 2
9 วารสารราชานุกูล ชุติวรรณ แก้วไสย 2
10 Darshika: Journal of Integrative and Innovative Humanities นายกิตติพิชญ์ วิภาษา 2
11 วารสารการสื่อสารมวลชน นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์ 2
12 วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว 2
13 Bulletin of Earth Sciences of Thailand ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ 4
14 วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวสิริมา ชินสมุทร 2
15 Journal of Associated Medical Sciences ฐปพล คำน้อย 2
16 วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 3
17 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ 2
18 Journal of Science and Technology CRRU ผศ.บรรทด จอมสวรรค์ 2

รอบที่ 51: วันที่ 2 - 4 มี.ค. 2565 สถานที่: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นส.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 2
2 วารสารเวชศาสตร์ใต้น้ำ นาวาตรี สมบูรณ์ ปาลกะวงศ์ 3
3 วารสารภาษาปริทัศน์ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว 3
4 วารสารวิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล 2
5 Media and Communication Inquiry น.ส.ชลาลัย พงษ์ศิริ 2
6 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 นางสาวนลินี สุวรรณพานิช 2
7 Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA นส.บุญจิรา อินทรฑูต 2
8 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล 2
9 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 2
10 วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ นายอภิชาติ อ้วนศิริ 2
11 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวธนานุช รักสัจจา 2

รอบที่ 52: วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย.2565 สถานที่: โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 2
2 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวกฤติกา ยศอินทร์ 2
3 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ กิตติยา พรหมจันทร์ 4
4 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 KRIS Journal นางสาวศิริพงา รัญเสวะ 2
5 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม รศ.ดร.วิเชียร แสงอรุณ 2
6 วารสารคณะพลศึกษา นางสาวกนิษฐา หอมจันทร์ 4
7 วารสารจีนวิทยาและการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ วัชรพล ศิริสุวิไล 2
8 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต 4
9 วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ 2
10 วารสารโรงพยาบาลสมุทรปราการ นายเปรมชัย เม่นสิน 4
11 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ 4
12 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 2
13 วารสารกระบี่เวชสาร นางสาวนีรนุช ขุนรักษา 3

รอบที่ 47: วันที่ 20 - 22 ต.ค. 2564 สถานที่: โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารเกษตรพระวรุณ (PRAWARUN AGRICULTURAL JOURNAL) อ.ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์ 2
2 วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช 2
3 วารสารวารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช 2
4 วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช 2
5 วารสารพยาบาลราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร.วราทิพย์ แก่นการ 4
6 วารสารวิชาการ กัญชา กัญชงและสมุนไพร สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ 2
7 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาววรรณษา โสภานะ 2
8 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวสุภัทรา สามัง 2
9 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง 2
10 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี 2
11 วารสารวิจัยสิรินธรขอนแก่น นายไพฑูรย์ พรหมเทศ 2
12 Bulletin of Earth Sciences of Thailand นายปิยพงษ์ เชนร้าย 2
13 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ 2
14 ศรีนครินทร์เวชสาร นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ 2
15 วารสารเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (Manufacturing and Management Technology Journal) อนินท์ มีมนต์ 2
16 วารสารการเรียนรู้และการศึกษา นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 2
17 Journal of Engineering Technology Access นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน 2

รอบที่ 48: วันที่ 17 - 19 พ.ย. 2564 สถานที่: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย วรารัตน์ กุลธีรพงศ์ธร 4
2 วารสารวิชาการ กสทช. นายอำพล ลือวงศ์โอภาส 3
3 MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues มุสลิม คาเรง 1
4 วารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ นางสาวสวรินทร์ นิลอุทัย 3
5 วารสารศิลปศาสตร์(วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 2
6 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวรัชนีกร นันทิกาญจนะ 2
7 วารสารศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวรัชนีกร​ นันทิกาญจนะ 3
8 วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ศศรส วัฒนะพงศกร 2
9 Journal of Applied Animal Science น.ส.นัฐชา แก้วกระจ่าง 2
10 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายประธาน สายคำ 2
11 Journal of Basic and Applied Pharmacology (ชื่อเดิม วารสารเภสัชวิทยา) รัตติมา จีนาพงษา 2
12 วารสารจิตวิทยา นายกวีวัจน์ จักสมศักดิ์ 4
13 วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ 2
14 วารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร นางสาวเวทยา ใฝ่ใจดี 1
15 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 1

รอบที่ 46: วันที่ 8 - 10 ก.ย. 2564 สถานที่: รอบพิเศษออนไลน์ (Zoom)

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ 4
2 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองประยุกต์ อรอนงค์ นิธิภาคย์ 2
3 วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
4 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
5 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
6 วารสารวิชาการแสงอีสาน ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
7 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
8 วารสารพุทธวิทยาการ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
9 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
10 วารสารนิสิตวัง ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
11 วารสารยโสธรปัญญาปริทรรศน์ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
12 วารสารปัญญาจักษุ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 1
13 วารสารภาวนาสารปริทัศน์ ดร.ดลนพร วราโพธิ์ 1

รอบที่ 37: วันที่ 13 - 15 ม.ค. 2564 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารจิตวิทยา นายกวีวัจน์ จักสมศักดิ์ 4
2 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นายสมชัย แสนภูมี 2
3 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม นายธิติ ปัญญาอินทร์ 1
4 วารสารบัว : สถาปัตยกรรมการออกแบบ ผังเมือง และสภาพแวดล้อม นางสาวสุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์ 2
5 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กานต์พิชชา ศรีเจริญ 2
6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น.ส.อภิมน จิรพงศธร 4
7 วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร นางสาวสโรชา ขัดมา 2
8 วารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา 2
9 มจร.เลย ปริทัศน์- MCU. LOEI REVIEW ดร.จารุกิตต์ พิริยสุวัฒน์ 2
10 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ นางสาวพรภิรมย์ แก้วมีแสง 3
11 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร 3
12 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
13 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
14 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
15 สรรพสิทธิเวชสาร สุชาดา เนตรภักดี 2

รอบที่ 38: วันที่ 10 - 12 ก.พ. 2564 สถานที่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว 3
2 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ นางนิตยา ไพยารมณ์ 2
3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2
4 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2
5 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายวัชระพงศ์ เครือบคนโท 3
6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวจีระนันท์ วงศ์วทัญญู 2
7 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ 2
8 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ดร.ปัทมา หาญนอก 2
9 วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ ดร.บรรพต แคไธสง 2
10 วารสารวิจัยทางการพยาบาลและการสาธารณสุข นส.อัมภิชา นาไวย์ 2
11 วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ 2

รอบที่ 39: วันที่ 3 - 5 มี.ค. 2564 สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารการเมืองการปกครอง ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา 2
2 กระบี่เวชสาร น.ส.กันตินันท์ เพียสุพรรณ 3
3 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 2
4 วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ นางสาวฉอ้อน จุ้ยแจ้ง 2
5 วารสารรัฐศาสตร์สงขลานครินทร์ นายอันวาร์ กอมะ 4
6 Journal of Innovative and STEM Education นายโชคชัย ยืนยง 2
7 วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ผศ.วัฒนะ พรหมเพชร 2
8 มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร นางสาวธนิษฐา แสงแพร้ว 2
9 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนูร์ไลลา ยูแม 1
10 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล 2
11 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวอรุณี แก้วบริสุทธิ์ 2

รอบที่ 40: วันที่ 17 - 19 มี.ค. 2564 สถานที่: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ​ วิจัย​ และงานสร้างสรรค์ นส.สุกาญจนา​ วิรัชโชติเสถียร 2
2 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ 2
3 วารสารสิทธิและสันติศึกษา น.ส.จันทร์จริยาพร แย้มประภารัตน์ 2
4 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา 2
5 วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี นางสาวอัญชลีพร เนื่องมัจฉา 4
6 Journal of Medical Globalization นายสุริยา ชัยวงค์ 3
7 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 นางสาวฐิตินันท์ ถิ่นถา 2
8 วารสารสมาคมโรคไตเเห่งประเทศไทย นางสาวภัทราวรรณ อินเจริญ 3
9 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางสาวสุนทรี รื่นชู 2
10 วารสารราชนครินทร์ อ.ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน 2
11 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ 3
12 วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI (ECTI-ARD) รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม 2
13 วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ สายบุตร 2
14 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา พัฑร์ แตงพันธ์ 2
15 Engineering Transactions สิริมดี ศรีเพ็ญ 2
16 วารสารวิชาการเสพติด ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ 4
17 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ กวิตาภัทร มงคลนำ 2
18 วารสารการยศาสตร์ไทย (Thai Journal of Ergonomics) บุคอรี ปุตสะ 2
19 วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย นางสาวอำพัน รุจนสุธี 2

รอบที่ 41: วันที่ 5 - 7 พ.ค. 2564 สถานที่: โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 เกษตรพระวรุณ (PRAWARUN AGRICULTURAL JOURNA) ฐานิดา ศรีหาวงศ์ 2
2 Journal of Engineering Technology Acess นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน 2
3 วารสารวารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช 2
4 วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช 2
5 วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นางสาวประภัสสรา พิศวงปราการ 2
6 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ตั้ม บุญรอด 2
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร.วราทิพย์ แก่นการ 2

รอบที่ 42: วันที่ 19 - 21 พ.ค. 2564 สถานที่: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 RMUTT Global Business Accounting and Finance Review นางสาวธนพร มีศิลป์ 2
2 วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวสมฤทัย หลักสูงเนิน 2
3 วารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ นางสาวสวรินทร์ นิลอุทัย 2
4 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
5 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
6 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
7 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง 2
8 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหว้ดราชบุรี นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล 2
9 วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 2
10 วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางปวีณา มะลิซ้อน 1
11 วารสารเภสัชวิทยา กัลยรัตน์ บุญประเสริฐ 2
12 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญ 2
13 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 2
14 วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวศุภวรรณ ค้ำชู 2
15 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นางสาวนิชนันท์ โยธา 2

รอบที่ 43: วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 สถานที่: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารบัว : สถาปัตยกรรมการออกแบบ ผังเมือง และสภาพแวดล้อม ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 4
2 The Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 2
3 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ น.ส.สุจิรา สาหา 2
4 HRD Journal นางสาวอรจิรา บุญญาผลา 3
5 ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ 2
6 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ดร.ตั้ม บุญรอด 2
7 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหว้ดราชบุรี นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล 2
8 Journal of Applied Animal Science น.ส.นัฐชา แก้วกระจ่าง 2
9 วารสารความเป็นธรรมทางสังคมและความเหลื่อมล้ำ ศยามล เจริญรัตน์ 2
10 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรวุฒิ แผนพรหม 3
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น วรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2
12 ภาวนาสารปริทัศน์ ดร.ดลนพร วราโพธิ์ 2
13 วารสารนิติศาสตร์ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC วราลี โยธาวิจิตร 2
14 วารสารวิชาการ นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา 2

รอบที่ 44: วันที่ 7 - 9 ก.ค. 2564 สถานที่: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
ยังไม่มีผู้ลงทะเบียน

รอบที่ 45: วันที่ 4 - 6 ส.ค. 2564 สถานที่: เนคเทค

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี จุฑามาศ คงดี 2
2 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กานต์พิชชา ศรีเจริญ 2
3 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 3
4 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว โสภิตสุดา ผันสืบ 4
5 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ นางสาวภานุมาศ หาญสุริย์ 2
6 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal) นางสาวปิ่นกนก ขันชุลีย์ 2
7 วารสารครุศาสตร์ อ.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา 2
8 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 2
9 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหว้ดราชบุรี นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล 2
10 วารสารการจัดการพนมวันท์ ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์ 1